Majhi - Nepaliउदाउराudauraअ.क्रि.उदाउनु; उदय हुनु, झुल्‍कनु; देखा पर्नु; उन्‍नति हुनु
उदाङ्गेudaŋgeवि.खुला; बन्‍द नभएको; उदाङ्ग; खुल्‍लमखुला
उदारइudarʌiस.क्रि.उदार्‌नु; हे. उधारइ
उदाराudaraस.क्रि.उदार्‌नु; हे. उधारइ
उदारेराudareraक.क्रि.उदारिनु; उदार्ने काम गरिनु
उदार्‌राudarraस.क्रि.उदार्‌नु; हे. उधारइ
उदार्रेइudarreiक.क्रि.उदारिनु; उदार्ने काम गरिनु
उदार्र्‍याudarrjaक.क्रि.उदारिनु; उदार्ने काम गरिनु
उद्याudjaस.क्रि.उद्याउनु; काट्ने हतियार लाग्‍ने तुल्‍याउनु; उध्‍याउनु
उद्याइudjaiस.क्रि.उद्याउनु; काट्ने हतियार लाग्‍ने तुल्‍याउनु; उध्‍याउनु
उद्याउराudjauraस.क्रि.उद्याउनु; काट्ने हतियार लाग्‍ने तुल्‍याउनु; उध्‍याउनु
उद्रइudrʌiअ.क्रि.उद्रनु हे.उध्रइ
उद्रराudrʌraअ.क्रि.उद्रनु हे.उध्रइ
उद्रेइudreiअ.क्रि.उद्रिनु; सिउनी खुस्‍किनु; उध्रिनु
उद्रेराudreraअ.क्रि.उद्रिनु; सिउनी खुस्‍किनु; उध्रिनु
उद्र्‍याudrjaअ.क्रि.उद्रनु/उद्रिनु हे.उध्रइ; सिउनी खुस्‍किनु; उध्रिनु
उधनइudʰʌnʌiस.क्रि.उधिन्‍नु; गाडिएको वस्‍तु खनीखोस्री झिक्‍नु; खोतल्‍नु
उधनाudʰʌnaस.क्रि.उधिन्‍नु; गाडिएको वस्‍तु खनीखोस्री झिक्‍नु; खोतल्‍नु
उधारइudʰarʌiस.क्रि.उधार्‌नु; सिउनी वा बन्‍धन खुस्‍काउनु; घरका छानाको खर झिक्‍नु
उधाराudʰaraस.क्रि.उधार्‌नु; सिउनी वा बन्‍धन खुस्‍काउनु; घरका छानाको खर झिक्‍नु
उधारेराudʰareraक.क्रि.उधारिनु; उधार्ने काम गरिनु
उधार्‌राudʰarraस.क्रि.उधार्‌नु; सिउनी वा बन्‍धन खुस्‍काउनु; घरका छानाको खर झिक्‍नु
उधार्रेइudʰarreiक.क्रि.उधारिनु; उधार्ने काम गरिनु
उधार्र्‍याudʰarrjaक.क्रि.उधारिनु; उधार्ने काम गरिनु
उधिन्‍नेइudʰinneiक.क्रि.उधिनिनु; उधिन्‍ने काम गरिनु; खोतलिनु