Majhi - Nepaliउपल्‍चupʌltsʌवि.उपल्‍लो; मास्‍तिरको; उँभोको माथिल्‍लो; मास्‍तिर वा उँभो रहेको; माथिको; उच्‍च श्रेणीको
उपल्‍चिupʌltsiवि.उपल्‍ली; मास्‍तिरकी; उँभोकी
उप्‍कइupkʌiअ.क्रि.उप्‍कनु; टाँसिएको वस्‍तु छुट्टिएर आउनु; पाप्रा निस्‍कनु
उप्‍कराupkʌraअ.क्रि.उप्‍कनु; टाँसिएको वस्‍तु छुट्टिएर आउनु; पाप्रा निस्‍कनु
उप्‍काupkaप्रे.क्रि.उप्‍काउनु; उप्‍कने पार्नु स.क्रि. पाप्रा उप्‍काउने काम गर्नु
उप्‍काइupkaiप्रे.क्रि.उप्‍काउनु; उप्‍कने पार्नु स.क्रि. पाप्रा उप्‍काउने काम गर्नु
उप्‍काउराupkauraप्रे.क्रि.उप्‍काउनु; उप्‍कने पार्नु स.क्रि. पाप्रा उप्‍काउने काम गर्नु
उप्‍केइupkeiअ.क्रि.उप्‍किनु; उप्‍कनु
उप्‍केराupkeraअ.क्रि.उप्‍किनु; उप्‍कनु
उप्‍क्‍याupkjaअ.क्रि.उप्‍कनु/उप्‍किनु; टाँसिएको वस्‍तु छुट्टिएर आउनु; पाप्रा निस्‍कनु
-उप्रuprʌना.यो.माथि; मास्‍तिर उच्‍च श्रेणीमा; अग्‍लो ठाउँमा
उप्रउनेuprʌuneक्रि.वि.मास्‍तिर; माथिल्‍लो भागमा; उँभोतिर; माथितिर
उफारइupʰarʌiस.क्रि.उफार्‌नु; कुनै वस्‍तुलाई माथितिर हुत्त्‍याउनु; उँभो फाल्‍नु; उराल्‍नु
उफाराupʰaraस.क्रि.उफार्‌नु; कुनै वस्‍तुलाई माथितिर हुत्त्‍याउनु; उँभो फाल्‍नु; उराल्‍नु
उफारेराupʰareraक.क्रि.उफारिनु; उफार्ने काम गरिनु
उफार्‌राupʰarraस.क्रि.उफार्‌नु; कुनै वस्‍तुलाई माथितिर हुत्त्‍याउनु; उँभो फाल्‍नु; उराल्‍नु
उफार्रेइupʰarreiक.क्रि.उफारिनु; उफार्ने काम गरिनु
उफार्र्‍याupʰarrjaक.क्रि.उफारिनु; उफार्ने काम गरिनु
उफ्रइupʰrʌiअ.क्रि.उफ्रनु; जमिन छाडेर माथि बुर्लुक्‍क हुत्‍तिनु; नाघ्‍नु; अति क्रुद्घ हुनु
उफ्रराupʰrʌraअ.क्रि.उफ्रनु; जमिन छाडेर माथि बुर्लुक्‍क हुत्‍तिनु; नाघ्‍नु; अति क्रुद्घ हुनु
उफ्राupʰraना.उपियाँ; जुम्राजत्रो, फडकेर हिँडने रगतचुसुवा किरो
उफ्रेइupʰreiअ.क्रि.उफ्रिनु हे. उफ्रइ उफ्रने हुनु
उफ्रेराupʰreraअ.क्रि.उफ्रिनु हे. उफ्रइ उफ्रने हुनु
उफ्र्‍याupʰrjaअ.क्रि.उफ्रनु/उफ्रिनु; जमिन छाडेर माथि हुत्‍तिनु; नाघ्‍नु; अति क्रुद्घ हुनु; उफ्रने हुनु
उबारइubarʌiस.क्रि.उबार्‌नु; जोगाउनु; जगेरा राख्‍नु