Majhi - Nepaliउग्‍लेराugleraअ.क्रि.उग्‍लिनु; उग्‍लनु; उग्‍लने होइनु
उग्‍ल्‍याugljaअ.क्रि.उग्‍लनु/उग्‍लिनु; उगाल निस्‍कनु; सर्वनाश हुनु; विकृतिले रङमा विकार देखिनु; उग्‍लने होइनु
उघाugʰaस.क्रि.उघाउनु; अञ्‍जुली गाडेर वा भाँडो डुबाएर पानी, अन्‍न झिक्‍नु
उघाइugʰaiस.क्रि.उघाउनु; अञ्‍जुली गाडेर वा भाँडो डुबाएर पानी, अन्‍न झिक्‍नु
उघाउराugʰauraस.क्रि.उघाउनु; अञ्‍जुली गाडेर वा भाँडो डुबाएर पानी, अन्‍न झिक्‍नु
उघारइugʰarʌiस.क्रि.उघार्‌नु; आवरण वा खोल हटाउनु; खोल्‍नु; खुला पार्नु; ढप्‍काएको खापालाई एक कुनामा पुर्‍याउनु
उघाराugʰaraस.क्रि.उघार्‌नु; आवरण वा खोल हटाउनु; खोल्‍नु; खुला पार्नु; ढप्‍काएको खापालाई एक कुनामा पुर्‍याउनु
उघारेराugʰareraक.क्रि.उघारिनु; उघार्ने काम गरिनु
उघार्‌राugʰarraस.क्रि.उघार्‌नु; आवरण वा खोल हटाउनु; खोल्‍नु; खुला पार्नु; ढप्‍काएको खापालाई एक कुनामा पुर्‍याउनु
उघार्रेइugʰarreiक.क्रि.उघारिनु; उघार्ने काम गरिनु
उघार्र्‍याugʰarrjaक.क्रि.उघारिनु; उघार्ने काम गरिनु
उघ्रइugʰrʌiअ.क्रि.उघ्रनु; ढोकाको खापा खुलेको हुनु; उघारो हुनु; बादल फाट्नु; राम्रो देखिनु; सुहाउनु; सफा हुनु
उघ्रराugʰrʌraअ.क्रि.उघ्रनु; ढोकाको खापा खुलेको हुनु; उघारो हुनु; बादल फाट्नु; राम्रो देखिनु; सुहाउनु; सफा हुनु
उघ्राugʰraप्रे.क्रि.उघ्राउनु; उघारो पार्नु; उघ्रन लाउनु; उघार्नु
उघ्राइugʰraiप्रे.क्रि.उघ्राउनु; उघारो पार्नु; उघ्रन लाउनु; उघार्नु
उघ्राउराugʰrauraप्रे.क्रि.उघ्राउनु; उघारो पार्नु; उघ्रन लाउनु; उघार्नु
उघ्रेइugʰreiअ.क्रि.उघ्रिनु; उघ्रनु
उघ्रेराugʰreraअ.क्रि.उघ्रिनु; उघ्रनु
उघ्र्‍याugʰrjaअ.क्रि.उघ्रनु/उघ्रिनु; ढोकाको खापा खुलेको हुनु; उघारो हुनु; बादल फाट्नु; राम्रो देखिनु; सुहाउनु; सफा हुनु
उचालइutsalʌiस.क्रि.उचाल्न्‍ाु; जमीनमा रहेको वस्‍तुलाइ माथि ल्‍याउनु; बोक्‍नु; खराब काम गर्न उक्‍साउनु; अग्‍ल्‍याउनु
उचालाutsalaस.क्रि.उचाल्न्‍ाु; जमीनमा रहेको वस्‍तुलाइ हात माथि ल्‍याउनु; बोक्‍नु; खराब काम गर्न उक्‍साउनु; अग्‍ल्‍याउनु
उचालेराutsaleraक.क्रि.उचालिनु; उचाल्‍ने काम गरिनु; उठाइनु
उचाल्राutsalraस.क्रि.उचाल्न्‍ाु; जमीनमा रहेको वस्‍तुलाइ हात माथि ल्‍याउनु; बोक्‍नु; खराब काम गर्न उक्‍साउनु; अग्‍ल्‍याउनु
उचाल्‍लेइutsalleiक.क्रि.उचालिनु; उचाल्‍ने काम गरिनु; उठाइनु
उचाल्‍ल्‍याutsalljaक.क्रि.उचालिनु; उचाल्‍ने काम गरिनु; उठाइनु