Majhi - Nepaliउजाड्डेइudzaɖɖeiक.क्रि.उजाडिनु; उजाडने काम गरिनु; उजारिनु
उजाड्ड्याudzaɖɖjaक.क्रि.उजाडिनु; उजाडने काम गरिनु; उजारिनु
उजाड्राudzaɖraस.क्रि.उजाड्नु; उजार्नु; फाँड्नु
उजारइudzarʌiस.क्रि.उजार्‌नु; बोटबिरुवा निमोठनामोठ पार्नु; सखाप पार्नु; फाँड्नु; खाली पार्नु
उजाराudzaraस.क्रि.उजार्‌नु; बोट बिरुवा निमोठनामोठ पार्नु; सखाप पार्नु; फाँड्नु; खाली पार्नु
उजारेराudzareraक.क्रि.उजारिनु; उजार्ने काम गरिनु
उजार्‌राudzarraस.क्रि.उजार्‌नु; बोटबिरुवा निमोठनामोठ पार्नु; सखाप पार्नु; फाँड्नु; खाली पार्नु
उजार्रेइudzarreiक.क्रि.उजारिनु; उजार्ने काम गरिनु
उजार्र्‍याudzarrjaक.क्रि.उजारिनु; उजार्ने काम गरिनु
उजिल्‍याudziljaप्रे.क्रि.उजिल्‍याउनु; उज्‍यालो पार्नु; चम्‍काउनु
उजिल्‍याइudziljaiप्रे.क्रि.उजिल्‍याउनु; उज्‍यालो पार्नु; चम्‍काउनु
उजिल्‍याउराudziljauraप्रे.क्रि.उजिल्‍याउनु; उज्‍यालो पार्नु; चम्‍काउनु
उजेलइudzelʌiस.क्रि.उजेल्नु; भाँडा, गहनालाइ चम्‍किलो पार्नु
उजेलाudzelaस.क्रि.उजेल्नु; भाँडा, गहनालाइ चम्‍किलो पार्नु
उजेल्राudzelraस.क्रि.उजेल्नु; भाँडा, गहनालाइ चम्‍किलो पार्नु
उज्‍याudzjaस.क्रि.उजाउनु; हतियार उठाउनु; मार हान्‍नु ठिक्‍क पर्नु; मच्‍चाउनु
उज्‍याइudzjaiस.क्रि.उजाउनु; हतियार उठाउनु; मार हान्‍नु ठिक्‍क पर्नु; मच्‍चाउनु
उज्‍याउराudzjauraस.क्रि.उजाउनु; हतियार उठाउनु; मार हान्‍नु ठिक्‍क पर्नु; मच्‍चाउनु
उज्‍यालेराudzjaleraअ.क्रि.उज्‍यालिनु; उज्‍यालो देखिनु; चमकदार देखिनु
उज्‍याल्‍लेइudzjalleiअ.क्रि.उज्‍यालिनु; उज्‍यालो देखिनु; चमकदार देखिनु
उज्‍याल्‍ल्‍याudzjalljaअ.क्रि.उज्‍यालिनु; उज्‍यालो देखिनु; चमकदार देखिनु
उटोuʈoप्रत्‍यय. ओटा; सङ्ख्‍यावाची शब्‍दका पछिल्‍तिर लागेर थान बुझाउने प्रत्‍ययचारुटाइ चिउँना ।चार ओटा चल्‍ला ।
उठइuʈʰʌiअ.क्रि.उठ्नु; खडा हुनु; बिउँझनु; बसाइँ सर्नु; उन्‍नति हुनु; असुल हुनु; गहिरो भाग पुरिनु
उठाuʈʰaअ.क्रि.उठ््नु; खडा हुनु; बिउँझनु; बसाइँ सर्नु; उन्‍नति हुनु; असुल हुनु; गहिरो भाग पुरिनु प्रे.क्रि. उठाउनु; निद्राबाट जगाउनु; ठाडो पार्नु; उठीबास लाउनु; सावाँब्‍याज लिनु स.क्रि. काम सुरु गर्नु; अभिभारा बोक्‍नु; उचाल्‍नु
उठाइuʈʰaiप्रे.क्रि.उठाउनु; निद्राबाट जगाउनु; ठाडो पार्नु; उठीबास लाउनु; सावाँब्‍याज लिनु स.क्रि. काम सुरु गर्नु; अभिभारा बोक्‍नु; उचाल्‍नु