Majhi - Nepaliओकलाokʌlaस.क्रि.ओकल्‍नु; खाएको वस्‍तु मुखैबाट बाहिर निकाल्‍नु; उकेल्‍नु प्रे.क्रि. ओकलाउनु; ओकल्‍न लाउनु; ओकल्‍ने बनाउनु
ओकलाइokʌlaiप्रे.क्रि.ओकलाउनु; ओकल्‍न लाउनु; ओकल्‍ने बनाउनु
ओकलाउराokʌlaura प्रे.क्रि. ओकलाउनु; ओकल्‍न लाउनु; ओकल्‍ने बनाउनु
ओकलेराokʌleraक.क्रि.ओकलिनु; ओकलाइमा पर्नु
ओकल्‍राokʌlraस.क्रि.ओकल्‍नु; खाएको वस्‍तु मुखैबाट बाहिर निकाल्‍नु; उकेल्‍नु
ओकल्‍लेइokʌlleiक.क्रि.ओकलिनु; ओकलाइमा पर्नु
ओकल्‍ल्‍याokʌlljaक.क्रि.ओकलिनु; ओकलाइमा पर्नु
ओगटइogʌʈʌiस.क्रि.ओगट्नु; कुनै ठाउँ छेकथुन गरिराख्‍नु; रोक्‍नु; आफूभरिको ठाउँ लिनु
ओगटाogʌʈaस.क्रि.ओगट्नु; कुनै ठाउँ छेकथुन गरिराख्‍नु; रोक्‍नु; आफूभरिको ठाउँ लिनु प्रे.क्रि. ओगटाउनु; ओगट्न लाउनु
ओगटाइogʌʈaiप्रे.क्रि.ओगटाउनु; ओगट्न लाउनु
ओगटाउराogʌʈauraप्रे.क्रि.ओगटाउनु; ओगट्न लाउनु
ओगटेराogʌʈeraक.क्रि.ओगटिनु; ओगटाइमा पर्नु
ओगट्टेइogʌʈʈeiक.क्रि.ओगटिनु; ओगटाइमा पर्नु
ओगट्ट्याogʌʈʈjaक.क्रि.ओगटिनु; ओगटाइमा पर्नु
ओगट्राogʌʈraस.क्रि.ओगट्नु; कुनै ठाउँ छेकथुन गरिराख्‍नु; रोक्‍नु; आफूभरिको ठाउँ लिनु
ओघ्लइogʰlʌiस.क्रि.लड्नु; पछारिनु; ढल्‍नु; पल्‍टनु
ओघ्लाogʰlaस.क्रि./प्रे.क्रि. लडाउनु; लड्न लाउनु; लड्ने पार्नु
ओघ्लाइogʰlaiस.क्रि./प्रे.क्रि. लडाउनु; लड्न लाउनु; लड्ने पार्नु
ओघ्ल्‍याogʰljaस.क्रि.लड्नु; पछारिनु; ढल्‍नु; पल्‍टनु
ओचउडाेotsʌuɖaeक्रि.वि.जत्रो; जति मात्राको; जति ठूलो त्‍यत्रो; त्‍यो जत्रो; त्‍यतिधेर त्‍यतिसाह्रो; त्‍यतिको
ओच्‍चा/ओच्‍चेottsa/ottseवि.त्‍यति; त्‍यो जति; उति; निश्‍चित परिमाणको क्रि.त्‍यतिसाह्रो; त्‍यतिको
ओछ्याotsʰjaस.क्रि.ओछ्याउनु; सुकुल, गुन्‍द्री बिछ्याउनु; ओछ्यान फिँजाउँनु
ओछ्याइotsʰjaiस.क्रि.ओछ्याउनु; सुकुल, गुन्‍द्री बिछ्याउनु; ओछ्यान फिँजाउँनु
ओछ्याइतotsʰjaitʌना.ओछ्याउने; सुत्‍न बस्‍न बनाएको वस्‍तु
ओछ्याइनार्‌otsʰjainarना.ओछ्याउने; सुत्‍न बस्‍न बनाएको वस्‍तु