Majhi - Nepaliओछ्याउराotsʰjauraस.क्रि.ओछ्याउनु; सुकुल, गुन्‍द्री बिछ्याउनु; ओछ्यान फिँजाउँनु
ओझाodzʰaस.क्रि.ओझाउनु; आगोको राप घटाउनु अ.क्रि. आगाको राप घटेर मलिन वा कम हुनु
ओझाइodzʰaiस.क्रि.ओझाउनु; आगोको राप घटाउनु अ.क्रि. आगाको राप घटेर मलिन वा कम हुनु
ओझाउराodzʰauraस.क्रि.ओझाउनु; आगोको राप घटाउनु अ.क्रि. आगाको राप घटेर मलिन वा कम हुनु
ओडालइoɖalʌiस.क्रि.ओडाल्‍नु; ढिडो पकाउँदा दाबिलो वा पन्‍यूले चलाउनु; मस्‍काउनु
ओडालाoɖalaस.क्रि.ओडाल्‍नु; ढिडो पकाउँदा दाबिलो वा पन्‍यूले चलाउनु; मस्‍काउनु
ओडालेराoɖaleraक.क्रि.ओडालिनु; ओडाल्‍ने काम गरिनु
ओडाल्‍राoɖalraस.क्रि.ओडाल्‍नु; ढिडो पकाउँदा दाबिलो वा पन्‍यूले चलाउनु; मस्‍काउनु
ओडाल्‍लेइoɖalleiक.क्रि.ओडालिनु; ओडाल्‍ने काम गरिनु
ओडाल्‍ल्‍याoɖalljaक.क्रि.ओडालिनु; ओडाल्‍ने काम गरिनु
ओढइoɖʰʌiस.क्रि.ओढ्नु; ओढ्ने लुगाले जिउ ढाक्‍नु; छाताले शरीर ढाक्‍नु
ओढाoɖʰaस.क्रि.ओढ्नु; ओढ्नेले जिउ ढाक्‍नु; छाताले शरीर ढाक्‍नु प्रे.क्रि. ओढाउनु; ओढ्ने वस्‍तुले ढाकिदिनु; लुगा वा छाता ओढ्नु लाउनु
ओढाइoɖʰaiप्रे.क्रि.ओढाउनु; ओढ्ने वस्‍तुले ढाकिदिनु; लुगा वा छाता ओढ्नु लाउनु
ओढाउराoɖʰauraप्रे.क्रि.ओढाउनु; ओढ्ने वस्‍तुले ढाकिदिनु; लुगा वा छाता ओढ्नु लाउनु
ओढ्तoɖʰtʌना.ओढ्ने; जीउ ढाक्‍ने वस्‍त्र वि. ओढ्ने काम गर्ने; ओढ्नु हुने
ओढ्नारoɖʰnarʌना.ओढ्ने; जीउ ढाक्‍ने वस्‍त्र वि. ओढ्ने काम गर्ने; ओढ्नु हुने
ओढ्राoɖʰraस.क्रि.ओढ्नु; ओढ्ने लुगाले जिउ ढाक्‍नु; छाताले शरीरढाक्‍नु
ओताotaअ.क्रि.ओताउनु; ओतिनु प्रे.क्रि. ओत्‍नु लाउनु
ओताइotaiअ.क्रि.ओताउनु; ओतिनु प्रे.क्रि. ओत्‍नु लाउनु
ओताउराotauraअ.क्रि.ओताउनु; ओतिनु प्रे.क्रि. ओत्‍नु लाउनु
ओतेराoteraअ.क्रि.ओतिनु; घाम पानीबाट जोगिनु; सुरक्षित ठाउँमा जानु; ओत लाग्‍नु
ओत्‍तेइotteiअ.क्रि.ओतिनु; घाम पानीबाट जोगिनु; सुरक्षित ठाउँमा जानु; ओत लाग्‍नु
ओत्‍तेेotteeवि.त्‍यति; त्‍यो जति; उति; निश्‍चित परिमाणको क्रि.त्‍यतिसाह्रो; त्‍यतिको
ओत्‍त्‍याottjaअ.क्रि.ओतिनु; घाम पानीबाट जोगिनु; सुरक्षित ठाउँमा जानु; ओत लाग्‍नु
ओत्‍रासिनotrasinʌवि.त्‍यतिको; त्‍योजति; उत्तिको; त्‍यति धेरै क्रि.त्‍यतिधेर