Majhi - Nepaliओर्कइफर्कइorkʌipʰʌrkʌiस.क्रि.ओर्कनुफर्कनु; ओर्कीफर्की गर्नु; ओल्‍टनु पल्‍टनु
ओर्कराफर्कराorkʌrapʰʌrkʌraस.क्रि.ओर्कनुफर्कनु; ओर्कीफर्की गर्नु; ओल्‍टनु पल्‍टनु
ओर्क्‍याफर्क्‍याorkjapʰʌrkjaस.क्रि.ओर्कनुफर्कनु; ओर्कीफर्की गर्नु; ओल्‍टनु पल्‍टनु
ओर्लइorlʌiअ.क्रि.ओर्लनु; माथिबाट तलतिर ओरालो लाग्‍नु; अवनति हुनु
ओर्लराorlʌraअ.क्रि.ओर्लनु; माथिबाट तलतिर ओरालो लाग्‍नु; अवनति हुनु
ओर्लेइorleiअ.क्रि.ओर्लिनु; ओर्लेको होइनु; ओर्लनु
ओर्लेराorleraअ.क्रि.ओर्लिनु; ओर्लेको होइनु; ओर्लनु
ओर्ल्‍याorljaअ.क्रि.ओर्लनु/ओर्लिनु; माथिबाट तलतिर ओरालो लाग्‍नु; अवनति हुनु; ओर्लेको होइनु; ओर्लनु
ओलेसिolesiना.सितन; जाँड, रक्‍सीसँग खाइने माछा, मासु, तरकारी, अचार
ओल्‍छेइoltsʰeiअ.क्रि.ओल्‍छिनु; हरियो तरकारी घिउतेलमा वा त्‍यसै ओइरिएर ओल्‍टाईपल्‍टाई पार्दा पाकेजस्‍तो हुनु
ओल्‍छेराoltsʰeraअ.क्रि.ओल्‍छिनु; हरियो तरकारी घिउतेलमा वा त्‍यसै ओइरिएर ओल्‍टाईपल्‍टाई पार्दा पाकेजस्‍तो हुनु
ओल्‍छ्याoltsʰjaअ.क्रि.ओल्‍छिनु; हरियो तरकारी घिउतेलमा वा त्‍यसै ओइरिएर ओल्‍टाईपल्‍टाई पार्दा पाके जस्‍तो हुनु ओल्‍छ्याउनु; हरियो तरकारी घिउतेलमा ओल्‍टाईपल्‍टाई पार्दा पाकेजस्‍तो हुनु वा बनाउनु
ओल्‍छ्याइoltsʰjaiस.क्रि.ओल्‍छ्याउनु; हरियो तरकारी घिउतेलमा ओल्‍टाईपल्‍टाई पार्दा पाकेजस्‍तो हुनु वा बनाउनु
ओल्‍छ्याउराoltsʰjauraस.क्रि.ओल्‍छ्याउनु; हरियो तरकारी घिउतेलमा ओल्‍टाईपल्‍टाई पार्दा पाकेजस्‍तो हुनु वा बनाउनु
ओल्‍टइolʈʌiअ.क्रि.ओल्‍टनु; एकातिर फर्कनु, उल्‍टनु
ओल्‍टइ पल्‍टइolʈʌi pʌlʈʌiअ.क्रि.ओल्‍टनु पल्‍टनु; ओर्कनु फर्कनु
ओल्‍टराolʈʌraअ.क्रि.ओल्‍टनु; एकातिर फर्कनु, उल्‍टनु
ओल्‍टरा पल्‍टराolʈʌra pʌlʈʌraअ.क्रि.ओल्‍टनु पल्‍टनु; ओर्कनु फर्कनु
ओल्‍ट्याolʈjaअ.क्रि.ओल्‍टनु; एकातिर फर्कनु, उल्‍टनु
ओल्‍ट्या पल्‍ट्याअ.क्रि.ओल्‍टनु पल्‍टनु; ओर्कनु फर्कनु
ओल्‍नेolneवि.अलिनु/अलिनो/बिलिनो; नुन नहालेको; खल्‍लो; बिलिनो
ओल्‍सेइolseiअ.क्रि.ओल्‍सनु/ओल्‍सिनु; हे. ओल्‍छेइ
ओल्‍सेराolseraअ.क्रि.ओल्‍सनु/ ओल्‍सिनु; हे. ओल्‍छेइ
ओल्‍स्‍याolsjaअ.क्रि.ओल्‍सनु/ओल्‍सिनु; हे. ओल्‍छेइ प्रे.क्रि. ओल्‍स्‍याउनु; ओल्‍सने पार्नु वा पार्न लगाउनु
ओल्‍स्‍याइolsjaiप्रे.क्रि.ओल्‍स्‍याउनु; ओल्‍सने पार्नु वा पार्न लगाउनु