Majhi - Nepaliओल्‍स्‍याउराolsjauraप्रे.क्रि.ओल्‍स्‍याउनु; ओल्‍सने पार्नु वा पार्न लगाउनु
ओसङ्गिosʌŋgiना.झोक; डोरी, बाँस वा काठले बनाएको लुगा राख्‍ने ठाउँ
ओसाosaअ.क्रि.ओसाउनु; ओस लाग्‍ने हुनु; ओसिलो हुनु; ढाडिनु; सेलाउनु
ओसाइosaiअ.क्रि.ओसाउनु; ओस लाग्‍ने हुनु; ओसिलो हुनु; ढाडिनु; सेलाउनु
ओसाउराosauraअ.क्रि.ओसाउनु; ओस लाग्‍ने हुनु; ओसिलो हुनु; ढाडिनु; सेलाउनु
ओसारइosarʌiस.क्रि.ओसार्‌नु; कुनै वस्‍तु एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ ल्‍याउनु वा लैजानु
ओसाराosaraस.क्रि.ओसार्‌नु; कुनै वस्‍तु एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ ल्‍याउनु वा लैजानु
ओसारेराosareraक.क्रि.ओसारिनु; ओसार्ने काम गरिनु
ओसार्‌राosarraस.क्रि.ओसार्‌नु; कुनै वस्‍तु एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ ल्‍याउनु वा लैजानु
ओसार्रेइosarreiक.क्रि.ओसारिनु; ओसार्ने काम गरिनु
ओसार्र्‍याosarrjaक.क्रि.ओसारिनु; ओसार्ने काम गरिनु
ओसेराoseraअ.क्रि.ओसिनु हे. ओसाइ
ओस्‍याosjaप्रे.क्रि.ओस्‍याउनु; ओसाउनु
ओस्‍याइosjaiप्रे.क्रि.ओस्‍याउनु; ओसाउनु
ओस्‍याउराosjauraप्रे.क्रि.ओस्‍याउनु; ओसाउनु
ओस्राosra(भ.) अ.क्रि. ओसराउनु; गाई भैँसीले बाली हुन साहा खोज्नु लाग्‍नु; सेपिनु ।;
ओस्राइosraiअ.क्रि.ओसराउनु; गाई भैँसीले बाली हुन साहा खोज्‍नु लाग्‍नु; सेपिनु
ओस्राउराosrauraअ.क्रि.ओसराउनु; गाई भैँसीले बाली हुन साहा खोज्‍नु लाग्‍नु; सेपिनु
ओस्‍सेइosseiअ.क्रि.ओसिनु हे. ओसाइ
ओस्‍स्‍याossjaअ.क्रि.ओसिनु हे. ओसाइ