Majhi - Nepaliकोंहोkõhoक्रि.वि.कहाँ; कुन ठाउँमा; कता