Majhi - Nepaliकजाkʌdzaस.क्रि.कजाउनु; काममा खुब लगाउनु; आफ्नै हैकममा ल्‍याउनु
कजाइkʌdzaiस.क्रि.कजाउनु; काममा खुब लगाउनु; आफ्नै हैकममा ल्‍याउनु
कजाउराkʌdzauraस.क्रि.कजाउनु; काममा खुब लगाउनु; आफ्नै हैकममा ल्‍याउनु
कज्‍याkʌdzjaप्रे.क्रि.कज्‍याउनु; काजमा लगाउनु; काममा जोत्‍नु; काबुमा ल्‍याउनु
कज्‍याइkʌdzjaiप्रे.क्रि.कज्‍याउनु; काजमा लगाउनु; काममा जोत्‍नु; काबुमा ल्‍याउनु
कज्‍याउराkʌdzjauraप्रे.क्रि.कज्‍याउनु; काजमा लगाउनु; काममा जोत्‍नु; काबुमा ल्‍याउनु
कटइkʌʈʌiना.कटाई; काट्ने क्रिया वा प्रक्रिया
कटरेkʌʈʌreना.मझ्‍यौला खालको सिद्रे माछा; माछाको एक प्रकार
कटाkʌʈaप्रे.क्रि.कटाउनु; काट्नु लाउनु; काट्ने काम गराउनु
कटाइkʌʈaiप्रे.क्रि.कटाउनु; काट्नु लाउनु; काट्ने काम गराउनु
कटाउराkʌʈauraप्रे.क्रि.कटाउनु; काट्नु लाउनु; काट्ने काम गराउनु
कटिङ्गाkʌʈiŋgaना.काँडे; हल्‍का रातो रङ्को दुवैपट्टी कन्‍पारोमा काँडा हुने माछा
कट्कइkʌʈkʌiअ.क्रि.कट्कनु; कटकट शब्‍द आउने गरी घिउतेल तात्‍नु; उच्‍च स्‍वरमा कराउनु
कट्कटाkʌʈkʌʈaअ.क्रि.कटकटाउनु; कटकट आवाज निस्‍कनु; कटकट गनु
कट्कटाइkʌʈkʌʈaiअ.क्रि.कटकटाउनु; कटकट आवाज निस्‍कनु; कटकट गनु
कट्कटाउराkʌʈkʌʈauraअ.क्रि.कटकटाउनु; कटकट आवाज निस्‍कनु; कटकट गनु
कट्कटेराkʌʈkʌʈeraअ.क्रि.कटकटिनु; लेसाइलो पदार्थ वा मैल टाँसिएर सुक्‍नु
कट्कट्टेइkʌʈkʌʈʈeiअ.क्रि.कटकटिनु; लेसाइलो पदार्थ वा मैल टाँसिएर सुक्‍नु
कट्कट्ट्याkʌʈkʌʈʈjaअ.क्रि.कटकटिनु; लेसाइलो पदार्थ वा मैल टाँसिएर सुक्‍नु
कट्कट्याkʌʈkʌʈjaस.क्रि.कटकट्याउनु; कटकटिने पार्नु
कट्कट्याइkʌʈkʌʈjaiस.क्रि.कटकट्याउनु; कटकटिने पार्नु
कट्कट्याउराkʌʈkʌʈjauraस.क्रि.कटकट्याउनु; कटकटिने पार्नु
कट्कराkʌʈkʌraअ.क्रि.कट्कनु; कटकट शब्‍द आउने गरी घिउतेल तात्‍नु; उच्‍च स्‍वरमा कराउनु
कट्काkʌʈkaप्रे.क्रि.कट्काउनु; कट्कन लगाउनु; कट्कन दिनु
कट्काइkʌʈkaiप्रे.क्रि.कट्काउनु; कट्कन लगाउनु; कट्कन दिनु