Majhi - Nepaliकथउनेkʌtʰʌuneक्रि.वि.कता; कतातिर; कुन दिशातिर
कथाkʌtʰaस.क्रि.कथ्नु; कुरा बनाउनु; कल्‍पना गर्नु; रचना गर्नु
कथुँkʌtʰũक्रि.वि.कतै; कुनैतर्फ; कुनै ठाउँमा; कहीँ
कथेराkʌtʰeraक.क्रि.कथिनु; रचिनु; कथ्ने कार्य हुनु
कथ्‍तkʌtʰtʌवि.कथ्‍ने; कथुवा; कल्‍पनाकार; रचना कार
कथ्‍थेइkʌttʰeiक.क्रि.कथिनु; रचिनु; कथ्ने कार्य हुनु
कथ्‍थ्‍याkʌttʰjaक.क्रि.कथिनु; रचिनु; कथ्ने कार्य हुनु
कथ्‍नार्‌kʌtʰnarवि.कथ्‍ने; कथुवा; कल्‍पनाकार; रचना कार
कथ्राkʌtʰraस.क्रि.कथ्नु; कुरा बनाउनु; कल्‍पना गर्नु; रचना गर्नु
कदालkʌdalʌवि.कस्‍तो; केजस्‍तो; आश्‍चर्य, रिसमा प्रयोग गरिने शब्‍द
कनइkʌnʌiअ.क्रि.कन्नु; कष्‍ट हुँदा आ आ शब्‍द निकाल्‍नु; सकी नसकी भन्‍नु; ठूलो परिश्रम गर्नु
कनाkʌnaअ.क्रि.कन्नु; कष्‍ट हुँदा आ आ शब्‍द निकाल्‍नु; सकी नसकी भन्‍नु; ठूलो परिश्रम गर्नु
कनाइँkʌnaĩक्रि.वि.कहाँ; कुन ठाउँमा; कता अव्‍य. कहाँ हो कहाँ; अति भिन्‍नता बुझाउने शब्‍द
कनिक्‍याkʌnikjaस.क्रि.कनिक्‍याउनु; कुटेर धुल्‍याउनु; मसिन्‍याउनु
कनिक्‍याइkʌnikjaiस.क्रि.कनिक्‍याउनु; कुटेर धुल्‍याउनु; मसिन्‍याउनु
कनिक्‍याउराkʌnikjauraस.क्रि.कनिक्‍याउनु; कुटेर धुल्‍याउनु; मसिन्‍याउनु
कन्‍याउराkʌnjauraस.क्रि.कन्‍याउनु; चिलाएको ठाउँमा चिलाइ मार्नु नङ्ले रगड्नु
कन्राkʌnraअ.क्रि.कन्नु; कष्‍ट हुँदा आ आ शब्‍द निकाल्‍नु; सकी नसकी भन्‍नु; ठूलो परिश्रम गर्नु
कपइkʌpʌiस.क्रि.कप्नु; काठ, ढुङ्गालाई खोप्‍नु; खोपेर बुट्टा, मूर्ति निर्माण गर्नु; ताछ्नु
कपाkʌpaस.क्रि.कप्नु; काठ, ढुङ्गालाई खोप्‍नु; खोपेर बुट्टा, मूर्ति निर्माण गर्नु; ताछ्नु प्रे.क्रि. कपाउनु; कप्‍न लाउनु
कपाइkʌpaiप्रे.क्रि.कपाउनु; कप्‍न लाउनु
कपाउराkʌpauraप्रे.क्रि.कपाउनु; कप्‍न लाउनु
कप्राkʌpraस.क्रि.कप्नु; काठ, ढुङ्गालाई खोप्‍नु; खोपेर बुट्टा, मूर्ति निर्माण गर्नु; ताछ्नु
कप्‍ल्‍याkʌpljaस.क्रि.कप्‍ल्‍याउनु; कप्‍लक्‍क खानु वा निल्‍नु
कप्‍ल्‍याइkʌpljaiस.क्रि.कप्‍ल्‍याउनु; कप्‍लक्‍क खानु वा निल्‍नु