Majhi - Nepaliगुड्गुडाguɖguɖaस.क्रि.गुडगुडाउनु; गुडाउनु; पेट कराउनु; हुक्‍का गुडगुड गर्नेगरी तमाखु खानु
गुड्गुडाइguɖguɖaiस.क्रि.गुडगुडाउनु; गुडाउनु; पेट कराउनु; हुक्‍का गुडगुड गर्नेगरी तमाखु खानु
गुड्गुडाउराguɖguɖauraस.क्रि.गुडगुडाउनु; गुडाउनु; पेट कराउनु; हुक्‍का गुडगुड गर्नेगरी तमाखु खानु
गुड्राguɖraअ.क्रि.गुड्नु; चक्‍का आकारको वस्‍तु भुइँमा दगुर्दै जानु; गुडिनु
गुत्‍थेइguttʰeiअ.क्रि.गुत्‍थिनु; गुत्‍थ पर्नु; ठुस्‍सिनु; एक गठ हुनु क.क्रि. गुथिनु; गुथ्‍ने काम गरिनु; फेटा पहिरिनु
गुत्‍थेराguttʰeraअ.क्रि.गुत्‍थिनु; गुत्‍थ पर्नु; ठुस्‍सिनु; एक गठ हुनु क.क्रि. गुथिनु; गुथ्‍ने काम गरिनु; फेटा पहिरिनु
गुत्‍थ्‍याguttʰjaअ.क्रि.गुत्‍थिनु; गुत्‍थ पर्नु; ठुस्‍सिनु; एक गठ हुनु क.क्रि. गुथिनु; गुथ्‍ने काम गरिनु; फेटा पहिरिनु प्रे.क्रि. गुत्‍थ्‍याउनु; गुत्‍थिने तुल्‍याउनु; गुत्‍थ पार्नु
गुत्‍थ्‍याइguttʰjaiप्रे.क्रि.गुत्‍थ्‍याउनु; गुत्‍थिने तुल्‍याउनु; गुत्‍थ पार्नु
गुत्‍थ्‍याउराguttʰjauraप्रे.क्रि.गुत्‍थ्‍याउनु; गुत्‍थिने तुल्‍याउनु; गुत्‍थ पार्नु
गुथइgutʰʌiस.क्रि.गुथ्नु/उन्नु/गाँथनु; सियोमा धागो छिराएर पोते माला गाँथ्‍नु; झुत्तो बनाउनु; जोर्नु; जोल्‍ट्याउनु
गुथाgutʰaस.क्रि.गुथ्नु/उन्नु/गाँथनु; सियोमा धागो छिराएर पोते माला गाँथ्‍नु; झुत्तो बनाउनु; जोर्नु; जोल्‍ट्याउनु
गुथाइgutʰaiप्रे.क्रि.उनाउनु; उन्‍न लाउनु; गुथाउनु ना. उनाई; उन्‍ने क्रिया वा प्रक्रिया
गुथाउराgutʰauraप्रे.क्रि.उनाउनु; उन्‍न लाउनु; उन्‍ने पार्नु; गुथाउनु
गुथेराgutʰeraक.क्रि.उनिनु/गुथिनु; उन्‍ने गुथ्‍ने काम गरिनु; गुथिनु
गुथ्‍थेइguttʰeiक.क्रि.उनिनु/गुथिनु; उन्‍ने गुथ्‍ने काम गरिनु; गुथिनु
गुथ्‍थ्‍याguttʰjaक.क्रि.उनिनु/गुथिनु; उन्‍ने, गुथ्‍ने काम गरिनु; गुथिनु
गुथ्राgutʰraस.क्रि.गुथ्नु/उन्‍नु/ गाँथनु; सियोमा धागो छिराएर पोते माला गाँथ्‍नु; झुत्तो बनाउनु; जोर्नु; जोल्‍ट्याउनु
गुनइgunʌiस.क्रि.गुन्नु; गुणा गर्नु; गम्‍भिर रूपले सोच्‍नु; गौर गर्नु; विचार गर्नु
गुनाgunaस.क्रि.गुन्नु; गुणा गर्नु; गम्‍भिर रूपले सोच्‍नु; गौर गर्नु; विचार गर्नु प्रे.क्रि. गुनाउनु; गुन्‍न लाउनु
गुनाइgunaiप्रे.क्रि.गुनाउनु; गुन्‍न लाउनु
गुनाउराgunauraप्रे.क्रि.गुनाउनु; गुन्‍न लाउनु
गुनेguneना.गुन्‍यू/फरिया; आइमाईले कम्‍मर भन्‍दा मनि लाउने फरिया
गुनेचोलाgunetsolaना.गुन्‍यूचोलो; गुन्‍यू र चोलो
गुनेचोलेgunetsoleना.गुन्‍यूचोलो; गुन्‍यू र चोलो
गुनेरनाताgunerʌnataना.फरियाकोनाता; स्‍वास्‍नी वा आइमाईतिरको सम्‍बन्‍ध