Majhi - Nepaliगुन्गुनाgungunaअ.क्रि.गुनगुनाउनु; प्रष्‍ट नसुन्‍ने गरी बोल्‍नु वा गाउनु
गुन्गुनाइgungunaiअ.क्रि.गुनगुनाउनु; प्रष्‍ट नसुन्‍ने गरी बोल्‍नु वा गाउनु
गुन्गुनाउराgungunauraअ.क्रि.गुनगुनाउनु; प्रष्‍ट नसुन्‍ने गरी बोल्‍नु वा गाउनु
गुन्‍ज्‍योgundzjoना.रातीगेडी; केराउको जस्‍तो कोसा फल्‍ने, सुन जोख्‍दा प्रयो गरिने दाना; लालगेडी
गुन्‍टेइgunʈeiअ.क्रि.गुन्‍टिनु; गुन्‍टा जस्‍तो भई बेरिनु; पुड्को हुनु; फेल हुनु; घुसमुन्‍टिनु
गुन्‍टेराgunʈeraअ.क्रि.गुन्‍टिनु; गुन्‍टा जस्‍तो भई बेरिनु; पुड्को हुनु; फेल हुनु; घुसमुन्‍टिनु
गुन्‍ट्याgunʈjaअ.क्रि.गुन्‍टिनु; गुन्‍टा जस्‍तो भई बेरिनु; पुड्को हुनु; फेल हुनु; घुसमुन्‍टिनु स.क्रि. गुन्‍ट्याउनु; गुन्‍टा पार्नु
गुन्‍ट्याइgunʈjaiस.क्रि.गुन्‍ट्याउनु; गुन्‍टा पार्नु
गुन्‍ट्याउराgunʈjauraस.क्रि.गुन्‍ट्याउनु; गुन्‍टा पार्नु
गुन्‍ठुनेराgunʈʰuneraअ.क्रि.गुन्‍ठुनिनु; गाँठागाँठा परेर बटारिनु वा साह्रो हुनु; ग्‍याँचे हुनु
गुन्‍ठुन्‍नेइgunʈʰunneiअ.क्रि.गुन्‍ठुनिनु; गँठागाँठा परेर बटारिनु वा साह्रो हुनु; ग्‍याँचे हुनु
गुन्‍ठुन्‍न्‍याgunʈʰunnjaअ.क्रि.गुन्‍ठुनिनु; गाँठागाँठा परेर बटारिनु वा साह्रो हुनु; ग्‍याँचे हुनु
गुन्राgunraस.क्रि.गुन्नु; गुणा गर्नु; गम्‍भिर रूपले सोच्‍नु; गौर गर्नु; विचार गर्नु
गुमइgumʌiअ.क्रि.गुम्नु; नपाउने हुनु; हराउनु; समय बित्‍नु; हिस्‍स पर्नु
गुमाgumaअ.क्रि.गुम्नु; नपाउने हुनु; हराउनु; समय बित्‍नु; हिस्‍स पर्नु स.क्रि. गुमाउनु; नपाउनु; चुक्‍नु प्रे.क्रि. गुम्‍ने पार्नु
गुमाइgumaiस.क्रि.गुमाउनु; नपाउनु; चुक्‍नु प्रे.क्रि. गुम्‍ने पार्नु
गुमाउराgumauraस.क्रि.गुमाउनु; नपाउनु; चुक्‍नु प्रे.क्रि. गुम्‍ने पार्नु
गुमेराgumeraअ.क्रि.गुमिनु; नपाइने होइनु; हराइनु
गुम्‍मेइgummeiअ.क्रि.गुमिनु; नपाइने होइनु; हराइनु
गुम्‍म्‍याgummjaअ.क्रि.गुमिनु; नपाइने होइनु; हराइनु
गुम्राgumraअ.क्रि.गुम्नु; नपाउने हुनु; हराउनु; समय बित्‍नु; हिस्‍स पर्नु
गुम्‍सइgumsʌiअ.क्रि.गुम्‍सनु; हावा बन्‍द हुनु; बाफिनु; गुम्‍सिनु
गुम्‍सराgumsʌraअ.क्रि.गुम्‍सनु; हावा बन्‍द हुनु; बाफिनु; गुम्‍सिनु
गुम्‍साgumsaप्रे.क्रि.गुम्‍साउनु; गुम्‍सन लाउनु; गुम्‍स्‍याउनु
गुम्‍साइgumsaiप्रे.क्रि.गुम्‍साउनु; गुम्‍सन लाउनु; गुम्‍स्‍याउनु