Majhi - Nepaliगँगर्केराgʌ̃gʌrkeraअ.क्रि.गँगर्किनु; जाडो वा चिसोले कठ्याङ्ग्रिनु; गँगरिनु
गँगर्क्‍याgʌ̃gʌrkjaअ.क्रि.गँगर्किनु; जाडो वा चिसोले कठ्याङ्ग्रिनु; गँगरिनु प्रे.क्रि. गँगर्क्‍याउनु; जाडोले कक्रक्‍क पार्नु; गँगर्‍याउनु
गँगर्क्‍याउराgʌ̃gʌrkjauraप्रे.क्रि.गँगर्क्‍याउनु; जाडोले कक्रक्‍क पार्नु; गँगर्‍याउनु
गँगर्क्‍याईgʌ̃gʌrkjaiːप्रे.क्रि.गँगर्क्‍याउनु; जाडोले कक्रक्‍क पार्नु; गँगर्‍याउनु
गँगर्‍याgʌ̃gʌrjaस.क्रि./प्रे.क्रि. गँगर्‍याउनु; जाडोले कक्रक्‍क पार्नु; गँगरिन लाउनु
गँगर्‍याइgʌ̃gʌrjaiस.क्रि./प्रे.क्रि. गँगर्‍याउनु; जाडोले कक्रक्‍क पार्नु; गँगरिन लाउनु
गँगर्‍याउराgʌ̃gʌrjauraस.क्रि./प्रे.क्रि. गँगर्‍याउनु; जाडोले कक्रक्‍क पार्नु; गँगरिन लाउनु
गँगर्रेइgʌ̃gʌrreiअ.क्रि.गँगरिनु; चिसोले शरीर कठ्याङ्ग्रिनु; गँगर्किनु
गँगर्र्‍याgʌ̃gʌrrjaअ.क्रि.गँगरिनु; चिसोले शरीर कठ्याङ्ग्रिनु; गँगर्किनु
गँडाgʌ̃ɖaवि.गँडोहो; गाँड भएको; गँडाहा
गँधिgʌ̃dʰiना.पतेरो; बिरुवाको पातमा लाग्‍ने पातैका रंगको कीरो
गँसाउराgʌ̃sauraप्रे.क्रि.गँसाउनु; गाँस्‍न लाउनु