Majhi - Nepaliगरेर घुमाउनु; बोट1बिरुवाको मुन्‍टो निमोठ्नु; बटारेर निचोर्नु अ.क्रि. आन्‍द्रा बटारिने गरि पेट दुख्‍नु
गरेर घुमाउनु; बोट2बिरुवाको मुन्‍टो निमोठ्नु; बटारेर निचोर्नु अ.क्रि. आन्‍द्रा बटारिने गरि पेट दुख्‍नु
गर्‌राgʌrraस.क्रि.गर्‌नु; कामथाल्‍नु वा पूर्ण तुल्‍याउनु; काममा हात हाल्‍नु; नीतिलाई टुङ्गोमा पुर्‍याउनु; स्‍त्री समागम गर्नु
गरी हेर्नु; ठीकबेठीक जाँच्‍नु; मनमा सोच्‍नु
गर्खेइgʌrkʰeiअ.क्रि.गर्खिनु; एकै ठाउँमा झुरुम्‍म हुनु; थुप्रिनु
गर्खेराgʌrkʰeraअ.क्रि.गर्खिनु; एकै ठाउँमा झुरुम्‍म हुनु; थुप्रिनु
गर्ख्‍याgʌrkʰjaअ.क्रि.गर्खिनु; एकै ठाउँमा झुरुम्‍म हुनु; थुप्रिनु प्रे.क्रि. गर्ख्‍याउनु; एकै ठाउँमा भेलापार्नु; झुरुम्‍म पार्नु
गर्ख्‍याइgʌrkʰjaiप्रे.क्रि.गर्ख्‍याउनु; एकै ठाउँमा भेलापार्नु; झुरुम्‍म पार्नु
गर्ख्‍याउराgʌrkʰjauraप्रे.क्रि.गर्ख्‍याउनु; एकै ठाउँमा भेलापार्नु; झुरुम्‍म पार्नु
गर्जइgʌrdzʌiअ.क्रि.गर्जनु; ठूलो स्‍वरमा कराउनु; हकारपकार गर्नु; मेघ कराउनु; बाघ कराउनु
गर्जइतgʌrdzʌitʌवि.गर्जने; गर्जन गर्ने
गर्जराgʌrdzʌraअ.क्रि.गर्जनु; ठूलो स्‍वरमा कराउनु; हकारपकार गर्नु; मेघ कराउनु; बाघ कराउनु
गर्जिनार्‌gʌrdzinarवि.गर्जने; गर्जन गर्ने
गर्जेइgʌrdzeiअ.क्रि.गर्जिनु; गर्जना गरिनु; गर्जनु
गर्जेतgʌrdzetʌवि.गर्जने; गर्जन गर्ने
गर्जेराgʌrdzeraअ.क्रि.गर्जिनु; गर्जना गरिनु; गर्जनु
गर्ज्‍याgʌrdzjaअ.क्रि.गर्जनु; ठूलो स्‍वरमा कराउनु; हकारपकार गर्नु; मेघ कराउनु; बाघ कराउनु गर्जिनु; गर्जना गरिनु
गर्दन्‍याgʌrdʌnjaप्रे.क्रि.गर्दन्‍याउनु; गर्दनमा समातेर हुत्त्‍याउनु; गलहत्ती लगाउनु; घोक्‍य्राउनु
गर्दन्‍याइgʌrdʌnjaiप्रे.क्रि.गर्दन्‍याउनु; गर्दनमा समातेर हुत्त्‍याउनु; गलहत्ती लगाउनु; घोक्‍य्राउनु
गर्दन्‍याउराgʌrdʌnjauraप्रे.क्रि.गर्दन्‍याउनु; गर्दनमा समातेर हुत्त्‍याउनु; गलहत्ती लगाउनु; घोक्‍य्राउनु
गर्माgʌrmaस.क्रि.गर्माउनु; गरम पार्नु; तातो गराउनु अ.क्रि. रिसले चुर हुनु रिसाउनु
गर्माइgʌrmaiस.क्रि.गर्माउनु; गरम पार्नु; तातो गराउनु अ.क्रि. रिसले चुर हुनु रिसाउनु
गर्माउराgʌrmauraस.क्रि.गर्माउनु; गरम पार्नु; तातो गराउनु अ.क्रि. रिसले चुर हुनु रिसाउनु
गलइgʌlʌiअ.क्रि.गल्नु; थाक्‍नु; पाकेर गलक्‍क हुनु; कायल हुनु; कमजोरी स्‍वीकार्नु; दुब्‍लाउनु; गरिब हुनु
गलहत्त्‍याgʌlʌhʌttjaस.क्रि.गलहत्त्याउनु; गलहत्ति लाउनु; घोक्‍य्राउनु