Majhi - Nepaliगाँर्‌gãrना.गाँड; कुखुरा वा चराले खाएको चारो पहिले बस्‍ने ठाउँ
गाँसइgãsʌiस.क्रि.गाँस्नु; जोड्नु; छेउ जोडेर सिउनु; दुना, टपरी बनाउनु; मुख जोडेर गाँठो बनाउनु; सम्‍बन्‍ध जोड्नु; उन्‍नु
गाँसाgãsaप्रे.क्रि.गँसाउनु; गाँस्‍न लाउनु स.क्रि. गाँस्नु; जोड्नु; छेउ जोडेर सिउनु; दुना, टपरी बनाउनु; मुख जोडेर गाँठो बनाउनु; सम्‍बन्‍ध जोड्नु; उन्‍नु
गाँसाइgãsaiप्रे.क्रि.गँसाउनु; गाँस्‍न लाउनु
गाँसेराgãseraअ.क्रि.गाँसिनु; जोडिनु; आपसमा मिल्‍नु; मिलाप हुनु
गाँस्राgãsraस.क्रि.गाँस्नु; जोड्नु; छेउ जोडेर सिउनु; दुना, टपरी बनाउनु; मुख जोडेर गाँठो बनाउनु; सम्‍बन्‍ध जोड्नु; उन्‍नु
गाँस्‍सेइgãsseiअ.क्रि.गाँसिनु; जोडिनु; आपसमा मिल्‍नु; मिलाप हुनु
गाँस्‍स्‍याgãssjaअ.क्रि.गाँसिनु; जोडिनु; आपसमा मिल्‍नु; मिलाप हुनु
गिजलइgidzʌlʌiस.क्रि.गिजल्नु हे. गिजोलइ
गिजलाgidzʌlaस.क्रि.गिजल्नु हे. गिजोलइ प्रे.क्रि. गिजलाउनु; गिजल्‍न लाउनु
गिजलाइgidzʌlaiप्रे.क्रि.गिजलाउनु; गिजल्‍न लाउनु
गिजलाउराgidzʌlauraप्रे.क्रि.गिजलाउनु; गिजल्‍न लाउनु
गिजलेराgidzʌleraस.क्रि.गिजलिनु; गिजोलिनु
गिजल्राgidzʌlraस.क्रि.गिजल्नु ह़े गिजोलइ
गिजल्‍लेइgidzʌlleiअ.क्रि.गिजलिनु; गिजोलिनु
गिजल्‍ल्‍याgidzʌlljaअ.क्रि.गिजलिनु; गिजोलिनु
गिजेराgidzeraअ.क्रि.गिजिनु; ख्‍यालठट्टा गर्नु; जिस्‍किनु; इतरिनु; छिहिलिनु
गिजोलइgidzolʌiस.क्रि.गिजोल्नु; हातले बेसरी मुछ्नु; गिजोलो पार्नु
गिजोलाgidzolaस.क्रि.गिजोल्नु; हातले बेसरी मुछ्नु; गिजोलो पार्नु प्रे.क्रि. गिजोलाउनु; गिजोल्‍न लाउनु
गिजोलाइgidzolaiप्रे.क्रि.गिजोलाउनु; गिजोल्‍न लाउनु
गिजोलाउराgidzolauraप्रे.क्रि.गिजोलाउनु; गिजोल्‍न लाउनु
गिजोलेराgidzoleraअ.क्रि.गिजोलिनु; गिजोलिने काम हुनु
गिजोल्राgidzolraस.क्रि.गिजोल्नु; हातले बेसरी मुछ्नु; गिजोलो पार्नु
गिजोल्‍लेइgidzolleiअ.क्रि.गिजोलिनु; गिजोलिने काम हुनु
गिजोल्‍ल्‍याgidzolljaअ.क्रि.गिजोलिनु; गिजोलिने काम हुनु