Majhi - Nepaliगिज्‍जेइgiddzeiअ.क्रि.गिजिनु; ख्‍यालठट्टा गर्नु; जिस्‍किनु; इतरिनु; छिहिलिनु
गिज्‍ज्‍याgiddzjaअ.क्रि.गिजिनु; ख्‍यालठट्टा गर्नु; जिस्‍किनु; इतरिनु; छिहिलिनु
गिज्‍याgidzjaस.क्रि.गिज्‍याउनु; जिस्‍क्‍याउनु; ख्‍यालठट्टा गर्नु; उत्तेजित पार्नु
गिज्‍याइgidzjaiस.क्रि.गिज्‍याउनु; जिस्‍क्‍याउनु; ख्‍यालठट्टा गर्नु; उत्तेजित पार्नु
गिज्‍याउराgidzjauraस.क्रि.गिज्‍याउनु; जिस्‍क्‍याउनु; ख्‍यालठट्टा गर्नु; उत्तेजित पार्नु
गिड्गिडाgiɖgiɖaअ.क्रि.गिडगिडाउनु; ज्‍यादै बिन्‍तिभाउ गर्नु; प्रार्थना गर्नु; कचकचाउनु
गिड्गिडाइgiɖgiɖaiअ.क्रि.गिडगिडाउनु; ज्‍यादै बिन्‍तिभाउ गर्नु; प्रार्थना गर्नु; कचकचाउनु
गिड्गिडाउराgiɖgiɖauraअ.क्रि.गिडगिडाउनु; ज्‍यादै बिन्‍तिभाउ गर्नु; प्रार्थना गर्नु; कचकचाउनु
गिदाgidaस.क्रि.गाउनु; गित भन्‍नु; राग अलाप्‍नु; प्रशंसा गर्नु
गिदाइgidaiस.क्रि.गाउनु; गित भन्‍नु; राग अलाप्‍नु; प्रशंसा गर्नु
गिरइgirʌiस.क्रि.गिर्‌नु; तलतिर जानु; खस्‍नु; रुखबाट लड्नु; खस्‍कनु
गिराgiraस.क्रि.गिर्‌नु; तलतिर जानु; खस्‍नु; रुखबाट लड्नु; खस्‍कनु प्रे.क्रि. गिराउनु; गिर्न लाउनु; खसाउनु; लडाउनु
गिराइgiraiप्रे.क्रि.गिराउनु; गिर्न लाउनु; खसाउनु; लडाउनु
गिराउराgirauraप्रे.क्रि.गिराउनु; गिर्न लाउनु; खसाउनु; लडाउनु
गिर्‌राgirraस.क्रि.गिर्‌नु; तलतिर जानु; खस्‍नु; रुखबाट लड्नु; खस्‍कनु
गिल्गिल्‍याgilgiljaस.क्रि.गिलगिल्‍याउनु; गिलो गराउनु; गिल्‍याउनु
गिल्गिल्‍याइgilgiljaiस.क्रि.गिलगिल्‍याउनु; गिलो गराउनु; गिल्‍याउनु
गिल्गिल्‍याउराgilgiljauraस.क्रि.गिलगिल्‍याउनु; गिलो गराउनु; गिल्‍याउनु
गिल्‍याgiljaस.क्रि.गिल्‍याउनु; पानी हालेर नरम पार्नु; गिलो तुल्‍याउनु
गिल्‍याइgiljaiस.क्रि.गिल्‍याउनु; पानी हालेर नरम पार्नु; गिलो तुल्‍याउनु
गिल्‍याउराgiljauraस.क्रि.गिल्‍याउनु; पानी हालेर नरम पार्नु; गिलोतुल्‍याउनु
गिल्‍ल्‍याgilljaस.क्रि.गिल्‍ल्‍याउनु; गिल्‍ला गर्नु; गिज्‍याउनु
गिल्‍ल्‍याइgilljaiस.क्रि.गिल्‍ल्‍याउनु; गिल्‍ला गर्नु; गिज्‍याउनु
गिल्‍ल्‍याउराgilljauraस.क्रि.गिल्‍ल्‍याउनु; गिल्‍ला गर्नु; गिज्‍याउनु
गिसइgisʌiस.क्रि.निल्‍नु; मुखमा हालेर घाटिबाट तल छिराउनु; खानु