Majhi - Nepaliघोलाgʰolaस.क्रि.घोल्नु; झोल पदार्थलाई डाडु, पन्‍यूले चलाउनु; हुँडल्‍नु प्रे.क्रि. घोलाउनु; घोल्‍न लाउनु
घोलाइgʰolaiप्रे.क्रि.घोलाउनु; घोल्‍न लाउनु
घोलाउराgʰolauraप्रे.क्रि.घोलाउनु; घोल्‍न लाउनु
घोलिन्‍डाgʰolinɖaना.बिग्रेको वा खोलिएको कुखुरा वा चराको अण्‍डा
घोलेरा1gʰoleraना.बिग्रेको वा खोलिएको कुखुरा वा चराको अण्‍डा
घोलेरा2gʰoleraसु.) क.क्रि. घोलिनु; घालघुल पारिनु; हुँडलिनु
घोल्‍याङgʰoljaŋʌना.थकौली; बाढी आउँदा वा विष हाल्‍दा माछा उघाउने जाल
घोल्राgʰolraस.क्रि.घोल्नु; झोल पदार्थलाई डाडु, पन्‍यूले चलाउनु; हुँडल्‍नु
घोल्‍लेइgʰolleiक.क्रि.घोलिनु; घालघुल पारिनु; हुँडलिनु
घोल्‍ल्‍याgʰolljaक.क्रि.घोलिनु; घालघुल पारिनु; हुँडलिनु
घोस्‍याgʰosjaप्रे.क्रि.घोस्‍याउनु; घोस्‍सिन लाउनु; घोसे पार्नु; ठस्‍स पार्नु
घोस्‍याइgʰosjaiप्रे.क्रि.घोस्‍याउनु; घोस्‍सिन लाउनु; घोसे पार्नु; ठस्‍स पार्नु
घोस्‍याउराgʰosjauraप्रे.क्रि.घोस्‍याउनु; घोस्‍सिन लाउनु; घोसे पार्नु; ठस्‍स पार्नु
घोस्‍सेइgʰosseiअ.क्रि.घोस्‍सिनु; रिसाएर घोसे मुन्‍टो लगाउनु; घोसे हुनु
घोस्‍सेराgʰosseraअ.क्रि.घोस्‍सिनु; रिसाएर घोसे मुन्‍टो लगाउनु; घोसे हुनु
घोस्‍स्‍याgʰossjaअ.क्रि.घोस्‍सिनु; रिसाएर घोसे मुन्‍टो लगाउनु; घोसे हुनु
घँस्‍याgʰʌ̃sjaस.क्रि.घँस्‍याउनु; घाँस खुवाउने काम गर्नु; घाँस खुवाउनु
घँस्‍याइgʰʌ̃sjaiस.क्रि.घँस्‍याउनु; घाँस खुवाउने काम गर्नु; घाँस खुवाउनु
घँस्‍याउराgʰʌ̃sjauraस.क्रि.घँस्‍याउनु; घाँस खुवाउने काम गर्नु; घाँस खुवाउनु
घ्‍याँकइgʰjãkʌiस.क्रि.घ्‍याँक्नु; गर्दनमा समातेर थिच्‍नु; झम्‍टनु; गाँज्‍नु; ग्रस्‍त पार्नु; दबाउनु
घ्‍याँकाgʰjãkaस.क्रि.घ्‍याँक्नु; गर्दनमा समातेर थिच्‍नु; झम्‍टनु; गाँज्‍नु; ग्रस्‍त पार्नु; दबाउनु