Majhi - Nepaliघत्घत्‍याउराgʰʌtgʰʌtjauraस.क्रि./प्रे.क्रि. घतघत्‍याउनु; गाग्राबाट पानी खन्‍याउनु; घतघत पार्नु
घत्लागइgʰʌtlagʌiघतलाग्‍नु; चित्त बुझ्नु; चाख लाग्‍नु; मन पर्नु
घत्लागाgʰʌtlagaघतलाग्‍नु; चित्त बुझ्नु; चाख लाग्‍नु; मन पर्नु
घत्लाग्‍राgʰʌtlagraघतलाग्‍नु; चित्त बुझ्नु; चाख लाग्‍नु; मन पर्नु
घन्‍कइgʰʌnkʌiअ.क्रि.घन्‍कनु; ठूलो आवाज आउनु; बाजाका ठूलो स्‍वर निस्‍कनु; रन्‍को छुट्नु
घन्‍कराgʰʌnkʌraअ.क्रि.घन्‍कनु; ठूलो आवाज आउनु; बाजाका ठूलो स्‍वर निस्‍कनु; रन्‍को छुट्नु
घन्‍काgʰʌnkaप्रे.क्रि.घन्‍काउनु; घन्‍नघन्‍न आवाज निकाल्‍नु; घन्‍कने पार्नु
घन्‍काइgʰʌnkaiप्रे.क्रि.घन्‍काउनु; घन्‍नघन्‍न आवाज निकाल्‍नु; घन्‍कने पार्नु
घन्‍काउराgʰʌnkauraप्रे.क्रि.घन्‍काउनु; घन्‍नघन्‍न आवाज निकाल्‍नु; घन्‍कने पार्नु
घन्‍केइgʰʌnkeiअ.क्रि.घन्‍किनु; घन्‍न आवाज निस्‍कनु; घन्‍कनु
घन्‍केराgʰʌnkeraअ.क्रि.घन्‍किनु; घन्‍न आवाज निस्‍कनु; घन्‍कनु
घन्‍क्‍याgʰʌnkjaअ.क्रि.घन्‍कनु/घन्‍किनु; ठूलो आवाज आउनु; बाजाका ठूलो स्‍वर निस्‍कनु; रन्‍को छुट्नु; घन्‍न आवाज निस्‍कनु प्रे.क्रि. घन्‍क्‍याउनु; घन्‍किने पार्नु; घन्‍किन लाउनु
घन्‍क्‍याइgʰʌnkjaiप्रे.क्रि.घन्‍क्‍याउनु; घन्‍किने पार्नु; घन्‍किन लाउनु
घन्‍क्‍याउराgʰʌnkjauraप्रे.क्रि.घन्‍क्‍याउनु; घन्‍किने पार्नु; घन्‍किन लाउनु
घन्‍टाउकेgʰʌnʈaukeना.गाइनेकिरो, घामकीरो
घर्‌खाgʰʌrkʰaघरखानु; छोरी बुहारीले घरको कामधन्‍दा राम्ररी चलउनु
घर्‌खाइgʰʌrkʰaiघरखानु; छोरी बुहारीले घरको कामधन्‍दा राम्ररी चलउनु
घर्‌खाराgʰʌrkʰaraघरखानु; छोरी बुहारीले घरको कामधन्‍दा राम्ररी चलउनु
घर्‌घराgʰʌrgʰʌraअ.क्रि.घरघराउनु; घरघर शब्‍द आउनु
घर्‌घराइgʰʌrgʰʌraiअ.क्रि.घरघराउनु; घरघर शब्‍द आउनु
घर्‌घराउराgʰʌrgʰʌrauraअ.क्रि.घरघराउनु; घरघर शब्‍द आउनु
घर्‌घरेराgʰʌrgʰʌreraअ.क्रि.घरघरिनु; घरघर शब्‍द निक्‍लिनु
घर्‌घर्रेइgʰʌrgʰʌrreiअ.क्रि.घरघरिनु; घरघर शब्‍द निक्‍लिनु
घर्‌घर्र्‍याgʰʌrgʰʌrrjaअ.क्रि.घरघरिनु; घरघर शब्‍द निक्‍लिनु
घर्‌बादुलिgʰʌrbaduliना.घरगौँथली; घरको दलिनमा गुँड लगाएर बस्‍ने एक प्रकारको चरो