Majhi - Nepaliघर्‌बिरिgʰʌrbiriना.घरसाङ्लो; दही दुध भएको घरमा हुने कैलो कैलो रङ्को साङ्लो
घर्कइgʰʌrkʌiअ.क्रि.घर्कनु; घट्तै जानु; खस्‍कनु; ढल्‍कन; भाग्‍नु
घर्कराgʰʌrkʌraअ.क्रि.घर्कनु; घट्तै जानु; खस्‍कनु; ढल्‍कन; भाग्‍नु
घर्काgʰʌrkaप्रे.क्रि.घर्काउनु; घर्कन लाउनु
घर्काइgʰʌrkaiप्रे.क्रि.घर्काउनु; घर्कन लाउनु
घर्काउराgʰʌrkauraप्रे.क्रि.घर्काउनु; घर्कन लाउनु
घर्केइgʰʌrkeiअ.क्रि.घर्किनु; घर्कने होइनु
घर्केराgʰʌrkeraअ.क्रि.घर्किनु; घर्कने होइनु
घर्क्‍याgʰʌrkjaअ.क्रि.घर्कनु/घर्किनु; घट्तै जानु; खस्‍कनु; ढल्‍कन; भाग्‍नु; घर्कने होइनु
घर्निgʰʌrniना.कुलपूजा; कुल देवताको पूजा गर्दा बेलुका घरभित्र गरिने पुजा
घर्लेgʰʌrleना.घर व्‍यवहार, भान्‍साको काम गर्ने पुरुष मानीस
घर्लेनिgʰʌrleniना.घर व्‍यवहार, भान्‍साको काम गर्ने महिला
घसइgʰʌsʌiस.क्रि.घस्नु; बिस्‍तार दल्‍नु; मालिस गर्नु; तेल लगाउनु; लिप्‍नु
घसाgʰʌsaस.क्रि.घस्नु; बिस्‍तार दल्‍नु; मालिस गर्नु; तेल लगाउनु; लिप्‍नु प्रे.क्रि. घसाउनु; घस्‍नु लाउनु
घसाइgʰʌsaiप्रे.क्रि.घसाउनु; घस्‍नु लाउनु
घसाउराgʰʌsauraप्रे.क्रि.घसाउनु; घस्‍नु लाउनु
घसारइgʰʌsarʌiस.क्रि.घसार्‌नु; कुनै खँदिलो वस्‍तुलाई घस्रने गरी तान्‍नु; घिसार्नु; लिपपोत गर्नु; मालिस गर्नु; घस्‍नु
घसाराgʰʌsaraस.क्रि.घसार्‌नु; कुनै खँदिलो वस्‍तुलाई घस्रने गरी तान्‍नु; घिसार्नु; लिपपोत गर्नु; मालिस गर्नु; घस्‍नु
घसारेराgʰʌsareraक.क्रि.घसारिनु; घसार्ने काम गरिनु
घसार्‌राgʰʌsarraस.क्रि.घसार्‌नु; कुनै खँदिलो वस्‍तुलाई घस्रने गरी तान्‍नु; घिसार्नु; लिपपोत गर्नु; मालिस गर्नु; घस्‍नु
घसार्रेइgʰʌsarreiक.क्रि.घसारिनु; घसार्ने काम गरिनु
घसार्र्‍याgʰʌsarrjaक.क्रि.घसारिनु; घसार्ने काम गरिनु
घस्‍कइgʰʌskʌiअ.क्रि.घस्‍कनु; मन नपरेको मानिस कतै जानु; अन्‍भरिनु
घस्‍कराgʰʌskʌraअ.क्रि.घस्‍कनु; मन नपरेको मानिस कतै जानु; अन्‍भरिनु
घस्‍काgʰʌskaप्रे.क्रि.घस्‍काउनु; घस्‍कन लाउनु