Majhi - Nepaliघस्‍काइgʰʌskaiप्रे.क्रि.घस्‍काउनु; घस्‍कन लाउनु
घस्‍काउराgʰʌskauraप्रे.क्रि.घस्‍काउनु; घस्‍कन लाउनु
घस्‍केइgʰʌskeiअ.क्रि.घस्‍किनु; घस्‍कनु
घस्‍केराgʰʌskeraअ.क्रि.घस्‍किनु; घस्‍कनु
घस्‍क्‍याgʰʌskjaअ.क्रि.घस्‍कनु/घस्‍किनु; मन नपरेको मानिस कतै जानु; अन्‍भरिनु
घस्रइgʰʌsrʌiअ.क्रि.घस्रनु; भुइँमा रगडिने गरी हिँड्नु; भुइमै टाँसिएर अगाडि सर्नु
घस्रराgʰʌsrʌraअ.क्रि.घस्रनु; भुइँमा रगडिने गरी हिँड्नु; भुइमै टाँसिएर अगाडि सर्नु
घस्रा1gʰʌsraप्रे.क्रि.घस्राउनु; घस्रन लाउनु; रगडाउनु
घस्रा2gʰʌsraस.क्रि.घस्नु; बिस्‍तार दल्‍नु; मालिस गर्नु; तेल लगाउनु; लिप्‍नु
घस्राइgʰʌsraiप्रे.क्रि.घस्राउनु; घस्रन लाउनु; रगडाउनु
घस्राउराgʰʌsrauraप्रे.क्रि.घस्राउनु; घस्रन लाउनु; रगडाउनु
घस्रेइgʰʌsreiअ.क्रि.घस्रिनु; घस्रनु; घिस्रिनु
घस्रेराgʰʌsreraअ.क्रि.घस्रिनु; घिस्रनु; घस्रिनु
घस्र्‍याgʰʌsrjaअ.क्रि.घस्रनु/घस्रिनु; भुइँमा रगडिने गरी हिँड्नु; भुइमै टाँसिएर अगाडि सर्नु प्रे.क्रि. घस्‍य्राउनु; घस्रिने पार्नु
घस्र्‍याइgʰʌsrjaiप्रे.क्रि.घस्‍य्राउनु; घस्‍य्राउनु; घस्रिने पार्नु
घस्र्‍याउराgʰʌsrjauraप्रे.क्रि.घस्‍य्राउनु; घस्‍य्राउनु; घस्रिने पार्नु
घाँगाइरिgʰãgairiना.घँगारु; काँडा हुने, बलियो लौरो हुने बोट
घाँस्खाइतgʰãskʰaitʌवि.घाँसखाने; पशुजस्‍तो; बुद्धि नभएको
घाँस्खाइनार्‌gʰãskʰainarवि.घाँसखाने; पशुजस्‍तो; बुद्धि नभएको
घिउगोग्‍चेgʰiugogtseना.घिउमानिस; नरम स्‍वभावको बेस मान्‍छे
घिउमानुसgʰiumanusʌना.घिउमानिस; नरम स्‍वभावको बेस मान्‍छे
घिचइgʰitsʌiस.क्रि.घिच्नु; नराम्रो किसिमले खानु; हसुर्नु; अर्कालाई मननपर्ने गरी खानु
घिचाgʰitsaस.क्रि.घिच्नु; नराम्रो किसिमले खानु; हसुर्नु; अर्कालाई मननपर्ने गरी खानु प्रे.क्रि. घिचाउनु; घिच्‍नु लाउनु; मन नपर्ने गरी खुवाउनु
घिचाइgʰitsaiप्रे.क्रि.घिचाउनु; घिच्‍नु लाउनु; मन नपर्ने गरी खुवाउनु
घिचाउराgʰitsauraप्रे.क्रि.घिचाउनु; घिच्‍नु लाउनु; मन नपर्ने गरी खुवाउनु