Majhi - Nepaliघिच्‍च्‍याgʰittsjaस.क्रि.घिच्‍च्‍याउनु; हातमा समाएर तान्‍नु; घिसार्नु; घिस्‍स्‍याउनु
घिच्‍च्‍याइgʰittsjaiस.क्रि.घिच्‍च्‍याउनु; हातमा समाएर तान्‍नु; घिसार्नु; घिस्‍स्‍याउनु
घिच्‍च्‍याउराgʰittsjauraस.क्रि.घिच्‍च्‍याउनु; हातमा समाएर तान्‍नु; घिसार्नु; घिस्‍स्‍याउनु
घिच्राgʰitsraस.क्रि.घिच्नु; नराम्रो किसिमले खानु; हसुर्नु; अर्कालाई मन नपर्ने गरी खानु
घिनाgʰinaअ.क्रि.घिनाउनु; घिन मान्‍नु; सिकसिको लाग्‍नु स.क्रि. घृणा गर्नु
घिनाइgʰinaiअ.क्रि.घिनाउनु; घिन मान्‍नु; सिकसिको लाग्‍नु स.क्रि. घृणा गर्नु
घिनाउराgʰinauraअ.क्रि.घिनाउनु; घिन मान्‍नु; सिकसिको लाग्‍नु स.क्रि. घृणा गर्नु
घिसारइgʰisarʌiस.क्रि.घिसार्‌नु; कुनै वस्‍तुलाई नउचाली तान्‍नु; घिस्‍स्‍याउनु
घिसाराgʰisaraस.क्रि.घिसार्‌नु; कुनै वस्‍तुलाई नउचाली तान्‍नु; घिस्‍स्‍याउनु
घिसारेराgʰisareraक.क्रि.घिसारिनु; घिसार्ने काम गरिनु
घिसार्‌राgʰisarraस.क्रि.घिसार्‌नु; कुनै वस्‍तुलाई नउचाली तान्‍नु; घिस्‍स्‍याउनु
घिसार्रेइgʰisarreiक.क्रि.घिसारिनु; घिसार्ने काम गरिनु
घिसार्र्‍याgʰisarrjaक.क्रि.घिसारिनु; घिसार्ने काम गरिनु
घिस्‍सेइgʰisseiअ.क्रि.घिस्‍सिनु; घिच्‍चिनु; तानिनु; अरूको करबलमा परेर जानु
घिस्‍सेराgʰisseraअ.क्रि.घिस्‍सिनु; घिच्‍चिनु; तानिनु; अरूको करबलमा परेर जानु
घिस्‍स्‍याgʰissjaअ.क्रि.घिस्‍सिनु; घिच्‍चिनु; अरूको करबलमा परेर जानु स.क्रि. घिस्‍स्‍याउनु; घिसार्नु; घिच्‍च्‍याउनु; तान्‍नु; खिच्‍नु
घिस्‍स्‍याइgʰissjaiस.क्रि.घिस्‍स्‍याउनु; घिसार्नु; घिच्‍च्‍याउनु; तान्‍नु; खिच्‍नु
घिस्‍स्‍याउराgʰissjauraस.क्रि.घिस्‍स्‍याउनु; घिसार्नु; घिच्‍च्‍याउनु; तान्‍नु; खिच्‍नु
घुइराgʰuiraना.सुबिला; सानो खालको माछाको एक प्रकार
घुइँकेइgʰuĩkeiअ.क्रि.घुइँकिनु; बेगसित जानु; मर्नु; कुनै काम सजिलैसित बन्‍नु
घुइँकेराgʰuĩkeraअ.क्रि.घुइँकिनु; बेगसित जानु; मर्नु; कुनै काम सजिलैसित बन्‍नु
घुइँक्‍याgʰuĩkjaअ.क्रि.घुइँकिनु; बेगसित जानु; मर्नु स.क्रि. घुइँक्‍याउनु; जोडसित फ्‍याँक्‍नु; कुनै काम सजिलैसित पार लाउनु
घुइँक्‍याइgʰuĩkjaiस.क्रि.घुइँक्‍याउनु; जोडसित फ्याँक्‍नु; कुनै काम सजिलैसित पार लाउनु
घुइँक्‍याउराgʰuĩkjauraस.क्रि.घुइँक्‍याउनु; जोडसित फ्याँक्‍नु; कुनै काम सजिलैसित पार लाउनु
घुकइgʰukʌiस.क्रि.घुक्नु; कुकुर कराउनु; भुक्‍नु