Majhi - Nepaliघुकाgʰukaस.क्रि.घुक्नु; कुकुर कराउनु; भुक्‍नु प्रे.क्रि. घुकाउनु; घुक्‍ने पार्नु; भुकाउनु
घुकाइgʰukaiप्रे.क्रि.घुकाउनु; घुक्‍ने पार्नु; भुकाउनु
घुकाउराgʰukauraप्रे.क्रि.घुकाउनु; घुक्‍ने पार्नु; भुकाउनु
घुक्राgʰukraस.क्रि.घुक्नु; कुकुर कराउनु; भुक्‍नु
घुच्‍च्‍याgʰuttsjaस.क्रि.घुच्‍च्‍याउनु; घुच्‍चा हान्‍नु; घुस्‍सा मार्नु; घचेट्नु
घुच्‍च्‍याइgʰuttsjaiस.क्रि.घुच्‍च्‍याउनु; घुच्‍चा हान्‍नु; घुस्‍सा मार्नु; घचेट्नु
घुच्‍च्‍याउराgʰuttsjauraस.क्रि.घुच्‍च्‍याउनु; घुच्‍चा हान्‍नु; घुस्‍सा मार्नु; घचेट्नु
घुट्क्‍याgʰuʈkjaस.क्रि.घुट्क्‍याउनु; पन्‍यालो पदार्थ घुटुक्‍क निल्‍नु
घुट्क्‍याइgʰuʈkjaiस.क्रि.घुट्क्‍याउनु; पन्‍यालो पदार्थ घुटुक्‍क निल्‍नु
घुट्क्‍याउराgʰuʈkjauraस.क्रि.घुट्क्‍याउनु; पन्‍यालो पदार्थ घुटुक्‍क निल्‍नु
घुन्घुनाgʰungʰunaअ.क्रि.घुनघुनाउनु; भमरा, माहुरी आदि उड्दा वा कराउँदा घुनघुन शब्‍द निस्‍कनु
घुन्घुनाइgʰungʰunaiअ.क्रि.घुनघुनाउनु; भमरा, माहुरी आदि उड्दा वा कराउँदा घुनघुन शब्‍द निस्‍कनु
घुन्घुनाउराgʰungʰunauraअ.क्रि.घुनघुनाउनु; भमरा, माहुरी आदि उड्दा वा कराउँदा घुनघुन शब्‍द निस्‍कनु
घुमइgʰumʌiअ.क्रि.घुम्नु; चक्‍कर खानु; मन्‍दिर परिक्रमा गर्नु; डुल्‍नु; टहल्‍नु; अल्‍लारिनु
घुमाgʰumaअ.क्रि.घुम्नु; चक्‍कर खानु; मन्‍दिर परिक्रमा गर्नु; डुल्‍नु; टहल्‍नु प्रे.क्रि. घुमाउनु; घुम्‍ने काम गराउनु; रिँगाउनु; डुलाउनु
घुमाइgʰumaiप्रे.क्रि.घुमाउनु; घुम्‍ने काम गराउनु; रिँगाउनु; डुलाउनु
घुमाइतgʰumaitʌवि.घुमाउने; घुम्‍न लाउने; घुमाएको; रिङाउने; घुमाउरो परेको; फेरो पार्ने
घुमाइनार्‌gʰumainarवि.घुमाउने; घुम्‍न लाउने; घुमाएको; रिङाउने; घुमाउरो परेको; फेरो पार्ने
घुमाउराgʰumauraप्रे.क्रि.घुमाउनु; घुम्‍ने काम गराउनु; रिँगाउनु; डुलाउनु
घुमेराgʰumeraअ.क्रि.घुमिनु; घुम्‍ने काम गरिनु; चक्‍कर खाइनु
घुम्‍मेइgʰummeiअ.क्रि.घुमिनु; घुम्‍ने काम गरिनु; चक्‍कर खाइनु
घुम्‍म्‍याgʰummjaअ.क्रि.घुमिनु; घुम्‍ने काम गरिनु; चक्‍कर खाइनु
घुम्राgʰumraअ.क्रि.घुम्नु; चक्‍कर खानु; मन्‍दिर परिक्रमा गर्नु; डुल्‍नु; टहल्‍नु; अल्‍लारिनु
घुम्रेइgʰumreiअ.क्रि.घुम्रिनु; घुँगुरिनु; मुन्‍द्रा पर्नु
घुम्रेराgʰumreraअ.क्रि.घुम्रिनु; घुँगुरिनु; मुन्‍द्रा पर्नु