Majhi - Nepaliघुम्र्‍याgʰumrjaअ.क्रि.घुम्रिनु; घुँगुरिनु; मुन्‍द्रा पर्नु स.क्रि. घुम्‍य्राउनु; घुँगुर्‍याउनु
घुम्र्‍याइgʰumrjaiस.क्रि.घुम्‍य्राउनु; घुँगुर्‍याउनु
घुम्र्‍याउराgʰumrjauraस.क्रि.घुम्‍य्राउनु; घुँगुर्‍याउनु
घुम्‍सिgʰumsiना.घमौरा; गर्मीबाट छालामा आउने मसिना खटिरा
घुरइgʰurʌiअ.क्रि.घुर्‌नु; निन्‍दाएका बेलामा घाँटीबाट घुरघुर शब्‍द आउनु; परेवा बोल्‍नु
घुरा1gʰuraना.घुँडा/घुँडो; तिग्रा र पिडौंलाका बीचको अघिल्‍लो भागमा पाङ्ग्रोजस्‍तो भई उठेको अङ्ग; तिघ्रा र पिडौंलाको जार्नी
घुरा2gʰuraअ.क्रि.घुर्‌नु; निन्‍दाएका बेलामा घाँटीबाट घुरघुर शब्‍द आउनु; परेवा बोल्‍नु प्रे.क्रि. घुराउनु; घुर्नु लाउनु
घुराइgʰuraiप्रे.क्रि.घुराउनु; घुर्नु लाउनु
घुराउराgʰurauraप्रे.क्रि.घुराउनु; घुर्नु लाउनु
घुर्‌राgʰurraअ.क्रि.घुर्‌नु; निदाएका बेलामा घाँटीबाट घुरघुर शब्‍द आउनु; परेवा बोल्‍नु
घुर्क्‍याgʰurkjaस.क्रि.घुर्क्‍याउनु; घुर्कि लाउनु; घुर्की देखाउनु
घुर्क्‍याइgʰurkjaiस.क्रि.घुर्क्‍याउनु; घुर्कि लाउनु; घुर्की देखाउनु
घुर्क्‍याउराgʰurkjauraस.क्रि.घुर्क्‍याउनु; घुर्कि लाउनु; घुर्की देखाउनु
घुसइgʰusʌiस.क्रि.घुस्नु; भित्र जानु; पस्‍नु; छिर्नु; घुस्रनु
घुसाgʰusaस.क्रि.घुस्नु; भित्र जानु; पस्‍नु; छिर्नु; घुस्रनु प्रे.क्रि. घुसाउनु; पसाउनु; छिराउनु; घुसार्नु
घुसाइgʰusaiप्रे.क्रि.घुसाउनु; पसाउनु; छिराउनु; घुसार्नु
घुसाउराgʰusauraप्रे.क्रि.घुसाउनु; पसाउनु; छिराउनु; घुसार्नु
घुसारइgʰusarʌiस.क्रि.घुसार्‌नु; कुनै वस्‍तु पुग्‍ने ठाउँमा घुसाउनु; छिराउनु; कपालमा फूल सिउरनु
घुसाराgʰusaraस.क्रि.घुसार्‌नु; कुनै वस्‍तु पुग्‍ने ठाउँमा घुसाउनु; छिराउनु; कपालमा फूल सिउरनु
घुसारेराgʰusareraक.क्रि.घुसारिनु; घुसार्ने काम गरिनु; घुसाइनु
घुसार्‌राgʰusarraस.क्रि.घुसार्‌नु; कुनै वस्‍तु पुग्‍ने ठाउँमा घुसाउनु; छिराउनु; कपालमा फूल सिउरनु
घुसार्रेइgʰusarreiक.क्रि.घुसारिनु; घुसार्ने काम गरिनु; घुसाइनु
घुसार्र्‍याgʰusarrjaक.क्रि.घुसारिनु; घुसार्ने काम गरिनु; घुसाइनु
घुसेराgʰuseraक.क्रि.घुसिनु; प्रवेश गरिनु; छिरिनु
घुस्मन्‍टेइgʰusmʌnʈeiअ.क्रि.घुसमुन्‍टिनु; भुइँमा मुख जोतिने गरी पछारिनु; घोप्‍टिनु