Majhi - Nepaliघुस्मन्‍टेराgʰusmʌnʈeraअ.क्रि.घुसमुन्‍टिनु; भुइँमा मुख जोतिने गरी पछारिनु; घोप्‍टिनु
घुस्मन्‍ट्याgʰusmʌnʈjaअ.क्रि.घुसमुन्‍टिनु; भुइँमा मुख जोतिने गरी पछारिनु प्रे.क्रि. घुसमुन्‍ट्याउनु; भुइँमा मुख जोतिने गरी पछार्नु
घुस्मन्‍ट्याइgʰusmʌnʈjaiप्रे.क्रि.घुसमुन्‍ट्याउनु; भुइँमा मुख जोतिने गरी पछार्नु
घुस्मन्‍ट्याउराgʰusmʌnʈjauraप्रे.क्रि.घुसमुन्‍ट्याउनु; भुइमा मुख जोतिने गरी पछार्नु
घुस्रइgʰusrʌiअ.क्रि.घुस्रनु; जसोतसो पस्‍न; घुस्‍नु; शरण पर्नु; ओत लाग्‍नु
घुस्रराgʰusrʌraअ.क्रि.घुस्रनु; जसोतसो पस्‍न; घुस्‍नु; शरण पर्नु; ओत लाग्‍नु
घुस्राgʰusraस.क्रि.घुस्नु; भित्र जानु; पस्‍नु; छिर्नु; घुस्रनु
घुस्रेइgʰusreiअ.क्रि.घुस्रिनु; घुसिनु; पसिनु; घुस्रनु
घुस्रेराgʰusreraअ.क्रि.घुस्रिनु; घुसिनु; पसिनु; घुस्रनु
घुस्र्‍याgʰusrjaअ.क्रि.घुस्रनु/घुस्रिनु; जसोतसो पस्‍न; घुस्‍नु; शरण पर्नु; ओत लाग्‍नु; घुसिनु; पसिनु प्रे.क्रि. घुस्‍य्राउनु; घुस्रिने पार्नु
घुस्र्‍याइgʰusrjaiप्रे.क्रि.घुस्‍य्राउनु; घुस्रिने पार्नु
घुस्र्‍याउराgʰusrjauraप्रे.क्रि.घुस्‍य्राउनु; घुस्रिने पार्नु
घुस्‍सेइgʰusseiक.क्रि.घुसिनु; प्रवेश गरिनु; छिरिनु
घुस्‍स्‍या1gʰussjaस.क्रि.घुस्‍स्‍याउनु; घुस्‍साले हान्‍नु; घुस्‍सा मार्नु; घुच्‍च्‍याउनु
घुस्‍स्‍या2gʰussjaक.क्रि.घुसिनु; प्रवेश गरिनु; छिरिनु
घुस्‍स्‍याइgʰussjaiस.क्रि.घुस्‍स्‍याउनु; घुस्‍साले हान्‍नु; घुस्‍सा मार्नु; घुच्‍च्‍याउनु
घुस्‍स्‍याउराgʰussjauraस.क्रि.घुस्‍स्‍याउनु; घुस्‍साले हान्‍नु; घुस्‍सा मार्नु; घुच्‍च्‍याउनु
घुुँगुर्केइgʰuũgurkeiअ.क्रि.घुँगुर्किनु; घुँगुरो पर्नु; मुन्‍द्रा पर्नु
घुुँगुर्केराgʰuũgurkeraअ.क्रि.घुँगुर्किनु; घुँगुरो पर्नु; मुन्‍द्रा पर्नु
घुुँगुर्क्‍याइgʰuũgurkjaiप्रे.क्रि.घुँगुर्क्‍याउनु; घुँगुर्किने पार्नु; मुन्‍द्रामुन्‍द्रा बनाउनु
घुुँगुर्क्‍याउराgʰuũgurkjauraप्रे.क्रि.घुँगुर्क्‍याउनु; घुँगुर्किने पार्नु; मुन्‍द्रामुन्‍द्रा बनाउनु
घुुँगुर्‍याgʰuũgurjaप्रे.क्रि.घुँगुर्‍याउनु; घुँगुरो पार्नु; गोलाकार पार्नु
घुुँगुर्‍याइgʰuũgurjaiप्रे.क्रि.घुँगर्‍याउनु; घुँगुरो पार्नु; गोलाकार पार्नु
घुुँगुर्रेइgʰuũgurreiअ.क्रि.घुँगुरिनु; बाटुलो पर्नु; घुम्रिनु; गुँडुल्‍किनु
घुुँगुर्र्‍याgʰuũgurrjaअ.क्रि.घुँगुरिनु; बाटुलो पर्नु; घुम्रिनु; गुँडुल्‍किनु