Majhi - Nepaliघुँगुरेराgʰũgureraअ.क्रि.घुँगुरिनु; बाटुलो पर्नु; घुम्रिनु; गुँडुल्‍किनु
घुँगुर्क्‍याgʰũgurkjaअ.क्रि.घुँगुर्किनु; घुँगुरो पर्नु; मुन्‍द्रा पर्नु प्रे.क्रि. घुँगुर्क्‍याउनु; घुँगुर्किने पार्नु; मुन्‍द्रामुन्‍द्रा बनाउनु
घुँगुर्‍याउराgʰũgurjauraप्रे.क्रि.घुँगर्‍याउनु; घुँगुरो पार्नु; गोलाकार पार्नु
घेंगाgʰẽgaवि.वो. बेरामी हुँदा, सन्‍चो नहुँदा हँःहँः आःआ हुने शब्‍द निस्‍कनु
घेंगाइgʰẽgaiवि.वो. बेरामी हुँदा वा सन्‍चो नहुँदा हँःहँः आःआः हुने शब्‍द निस्‍कनु
घेंचgʰẽtsʌना.घाँटी; कण्‍ठ; गर्धन; घिच्रो
घेंचोgʰẽtsoना.घाँटी; कण्‍ठ; गर्धन; घिच्रो
घेन्‍टिgʰenʈiना.घाँटी; कण्‍ठ; गर्धन; घिच्रो
घेरइgʰerʌiस.क्रि.घेर्‌नु; घेरा दिनु; घेरामा पार्नु; छेक्‍नु
घेराgʰeraस.क्रि.घेर्‌नु; घेरा दिनु; घेरामा पार्नु; छेक्‍नु प्रे.क्रि. घेराउनु; घेर्नु लाउनु
घेराइgʰeraiप्रे.क्रि.घेराउनु; घेर्नु लाउनु
घेरेराgʰereraक.क्रि.घेरिनु; घेरा दिइनु; घेर्ने काम गरिनु
घेर्‌राgʰerraस.क्रि.घेर्‌नु; घेरा दिनु; घेरामा पार्नु; छेक्‍नु
घेर्‍यारgʰerjarʌक.क्रि.घेरिनु; घेरा दिइनु; घेर्ने काम गरिनु
घेर्रेइgʰerreiक.क्रि.घेरिनु; घेरा दिइनु; घेर्ने काम गरिनु
घोकइgʰokʌiस.क्रि.घोक्नु; पुस्‍तकका विषय बारबार भन्‍नु; त्‍यसरी रट्नु
घोकाgʰokaस.क्रि.घोक्नु; पुस्‍तकका विषय बारबार भन्‍नु; त्‍यसरी रट्नु प्रे.क्रि. घोकाउनु; घोक्‍नु लाउनु; रटाउनु
घोंकाgʰõkaना.तोस्रो; दाम्‍लो बाट्ने बाँसको दुईतिर चोके परेको एक उपकरण
घोकाइgʰokaiप्रे.क्रि.घोकाउनु; घोक्‍नु लाउनु; रटाउनु
घोकाउराgʰokauraप्रे.क्रि.घोकाउनु; घोक्‍नु लाउनु; रटाउनु
घोकेराgʰokeraक.क्रि.घोकिनु; घोक्‍ने काम गरिनु; रटिनु
घोक्‍केइgʰokkeiक.क्रि.घोकिनु; घोक्‍ने काम गरिनु; रटिनु
घोक्‍क्‍याgʰokkjaक.क्रि.घोकिनु; घोक्‍ने काम गरिनु; रटिनु
घोक्राgʰokraस.क्रि.घोक्नु; पुस्‍तकका विषय बारबार भन्‍नु; त्‍यसरी रट्नु
घोक्रेइgʰokreiअ.क्रि.घोक्रिनु; धोक्रोजस्‍तो समरो हुनु; छिप्‍पिनु; घोक्रामा समातिएर धकेलिनु