Majhi - Nepaliछाँटाtsʰãʈaस.क्रि.छाँट्नु;काटेर, खुर्केर, उखेलेर सुहाउँदो पार्ने काम गर्नु प्रे.क्रि. छँटाउनु; छाँट्न लगाउनु; छाँट्ने पार्नु
छाँटाइtsʰãʈaiप्रे.क्रि.छँटाउनु; छाँट्न लगाउनु; छाँट्ने पार्नु
छाँटेराtsʰãʈeraक.क्रि.छाँटिनु; छाँट्ने काम गरिनु
छाँट्टेइtsʰãʈʈeiक.क्रि.छाँटिनु; छाँट्ने काम गरिनु
छाँट्ट्याtsʰãʈʈjaक.क्रि.छाँटिनु; छाँट्ने काम गरिनु
छाँट्राtsʰãʈraस.क्रि.छाँट्नु; काटेर, खुर्केर, उखेलेर सुहाउँदो पार्ने काम गर्नु
छाँदइtsʰãdʌiस.क्रि.छाँद्नु; पशुलाई खुट्टामा बाध्‍नु; मानिसका पाउमा पर्नु; बाँधछाँद गर्नु
छाँदाtsʰãdaप्रे.क्रि.छँदाउनु; छाँद्न लगाउनु स.क्रि. छाँद्नु; पशुलाई खुट्टामा बाध्‍नु; मानिसका पाउमा पर्नु; बाँधछाँद गर्नु
छाँदाइtsʰãdaiप्रे.क्रि.छँदाउनु; छाँद्न लगाउनु
छाँदेराtsʰãderaक.क्रि.छाँदिनु; छाँद्ने काम गरिनु
छाँद्देइtsʰãddeiक.क्रि.छाँदिनु; छाँद्ने काम गरिनु
छाँद्द्याtsʰãddjaक.क्रि.छाँदिनु; छाँद्ने काम गरिनु
छाँद्राtsʰãdraस.क्रि.छाँद्नु; पशुलाई खुट्टामा बाध्‍नु; मानिसका पाउमा पर्नु; बाँधछाँद गर्नु
छाँसइtsʰãsʌiस.क्रि.छाँस्‍नु; हाँगा बिँगा छाँटकाँट गर्नु; छिमल्‍नु
छाँसाtsʰãsaस.क्रि.छाँस्‍नु; हाँगा बिँगा छाँटकाँट गर्नु; छिमल्‍नु प्रे.क्रि. छँसाउनु; छाँस्‍न लगाउनु; छास्‍ने पार्नु
छाँसाइtsʰãsaiप्रे.क्रि.छँसाउनु; छाँस्‍न लगाउनु; छाँस्‍ने पार्नु
छाँस्‍राtsʰãsraस.क्रि.छाँस्‍नु; हाँगाबिँगा छाँटकाँट गर्नु; छिमल्‍नु
छिचलइtsʰitsʌlʌiस.क्रि.छिचल्नु हे. छिचोलइ
छिचलाtsʰitsʌlaस.क्रि.छिचल्नु हे. छिचोलइ प्रे.क्रि. छिचलाउनु; छिचल्‍न लाउनु
छिचलाइtsʰitsʌlaiप्रे.क्रि.छिचलाउनु; छिचल्‍न लाउनु
छिचलाउराtsʰitsʌlauraप्रे.क्रि.छिचलाउनु; छिचल्‍न लाउनु
छिचल्राtsʰitsʌlraस.क्रि.छिचल्नु हे. छिचोलइ
छिचिरोtsʰitsiroना.छिचरो; छिद्र परेको दाँत; मनमा लागेको कुरा भन्‍ने मानिस
छिचोलइtsʰitsolʌiस.क्रि.छिचोल्नु; एकातिरबाट पसेर अर्कोतिरबाट निस्‍कनु; टुङ्गो पुर्‍याएर बोल्‍नु
छिचोलाtsʰitsolaस.क्रि.छिचोल्नु; एकातिरबाट पसेर अर्कोतिरबाट निस्‍कनु; टुङ्गो पुर्‍याएर बोल्‍नु प्रे.क्रि. छिचोलाउनु छिचोल्‍न लाउनु