Majhi - Nepaliछिचोलाइtsʰitsolaiप्रे.क्रि.छिचोलाउनु छिचोल्‍न लाउनु
छिचोलाउराtsʰitsolauraप्रे.क्रि.छिचोलाउनु छिचोल्‍न लाउनु
छिचोलेराtsʰitsoleraक.क्रि.छिचोलिनु; छिचोल्‍ने काम गरिनु
छिचोल्राtsʰitsolraस.क्रि.छिचोल्नु; एकातिरबाट पसेर अर्कोतिरबाट निस्‍कनु; टुङ्गो पुर्‍याएर बोल्‍नु
छिचोल्‍लेइtsʰitsolleiक.क्रि.छिचोलिनु; छिचोल्‍ने काम गरिनु
छिचोल्‍ल्‍याtsʰitsolljaक.क्रि.छिचोलिनु; छिचोल्‍ने काम गरिनु
छिटइtsʰiʈʌiस.क्रि.छिट्नु; छम्‍कनु; छिट्कनु
छिटाtsʰiʈaस.क्रि.छिट्नु; छम्‍कनु; छिट्कनु प्रे.क्रि. छिटाउनु; छिट्न वा छम्‍कन लाउनु
छिटाइtsʰiʈaiप्रे.क्रि.छिटाउनु; छिट्न वा छम्‍कन लाउनु
छिटाउराtsʰiʈauraप्रे.क्रि.छिटाउनु; छिट्न वा छम्‍कन लाउनु
छिटाहालइtsʰiʈahalʌiछिटोहाल्‍नु; अशुद्घ भएको वस्‍तुलाई शुद्ध जल छम्‍केर चोख्‍याउनु
छिटाहालाtsʰiʈahalaछिटोहाल्‍नु; अशुद्घ भएको वस्‍तुलाई शुद्ध जल छम्‍केर चोख्‍याउनु
छिटेराtsʰiʈeraक.क्रि.छिटिनु; छम्‍किनु; छर्किनु
छिट्कइtsʰiʈkʌiस.क्रि.छिट्कनु; छम्‍कनु; छिट्नु; बीउ छर्नु
छिट्कराtsʰiʈkʌraस.क्रि.छिट्कनु; छम्‍कनु; छिट्नु; बीउ छर्नु
छिट्काtsʰiʈkaप्रे.क्रि.छिट्काउनु; छिट्कन लाउनु
छिट्काइtsʰiʈkaiप्रे.क्रि.छिट्काउनु; छिट्कन लाउनु
छिट्काउराtsʰiʈkauraप्रे.क्रि.छिट्काउनु; छिट्कन लाउनु
छिट्क्‍याtsʰiʈkjaस.क्रि.छिट्कनु; छम्‍कनु; छिट्नु; बीउ छर्नु
छिट्टेइtsʰiʈʈeiक.क्रि.छिटिनु; छम्‍किनु; छर्किनु
छिट्ट्याtsʰiʈʈjaक.क्रि.छिटिनु; छम्‍किनु; छर्किनु
छिट्याtsʰiʈjaअ.क्रि.छिट्ट्याउनु; छिटाछिटा परेर पानी खस्‍नु; पानी पर्न थाल्‍नु; अलिअलि पानी पर्नु
छिट्याइtsʰiʈjaiअ.क्रि.छिट्ट्याउनु; छिटाछिटा परेर पानी खस्‍नु; पानी पर्न थाल्‍नु; अलिअलि पानी पर्नु
छिट्याउराtsʰiʈjauraअ.क्रि.छिट्ट्याउनु; छिटाछिटा परेर पानी खस्‍नु; पानी पर्न थाल्‍नु; अलिअलि पानी पर्नु
छिट्राtsʰiʈraस.क्रि.छिट्नु; छम्‍कनु; छिट्कनु