Majhi - Nepaliझड्कार्‌राdzʰʌɖkarraस.क्रि.झड्कार्‌नु; हे. झट्कारइ
झड्कार्रेइdzʰʌɖkarreiक.क्रि.झड्कारिनु; झट्कारिनु
झड्कार्र्‍याdzʰʌɖkarrjaक.क्रि.झड्कारिनु; झट्कारिनु
झड्केइdzʰʌɖkeiअ.क्रि.झड्किनु; झड्कनु; झड्को पारिनु
झड्केराdzʰʌɖkeraअ.क्रि.झड्किनु; झड्कनु; झड्को पारिनु
झड्क्‍याdzʰʌɖkjaअ.क्रि.झड्कनु/ झड्किनु; हे. झट्कइ झड्को पारिनु
झनाउराdzʰʌnauraप्रे.क्रि.झनाउनु; झान्‍न लाउनु
झन्‍कइdzʰʌnkʌiअ.क्रि.झन्‍कनु; रन्‍कनु; रिसाउनु; बाद्ययन्‍त्रद्वारा वातावरण गुन्‍जनु
झन्‍कराdzʰʌnkʌraअ.क्रि.झन्‍कनु; रन्‍कनु; रिसाउनु; बाद्ययन्‍त्रद्वारा वातावरण गुन्‍जनु
झन्‍काdzʰʌnkaप्रे.क्रि.झन्‍काउनु; झनक्‍क रिस उठाउनु; झन्‍कने पारिनु
झन्‍काइdzʰʌnkaiप्रे.क्रि.झन्‍काउनु; झनक्‍क रिस उठाउनु; झन्‍कने पारिनु
झन्‍काउराdzʰʌnkauraप्रे.क्रि.झन्‍काउनु; झनक्‍क रिस उठाउनु; झन्‍कने पारिनु
झन्‍कारइdzʰʌnkarʌiस.क्रि.झन्‍कार्‌नु; तारका बाजाबाट आवाज निकाल्‍नु; पाउजेब, घुँगुँराबाट आवाज निकाल्‍नु
झन्‍काराdzʰʌnkaraस.क्रि.झन्‍कार्‌नु; तारका बाजाबाट आवाज निकाल्‍नु; पाउजेब, घुँगुँराबाट आवाज निकाल्‍नु
झन्‍कार्‌राdzʰʌnkarraस.क्रि.झन्‍कार्‌नु; तारका बाजाबाट आवाज निकाल्‍नु; पाउजेब, घुँगुँराबाट आवाज निकाल्‍नु
झन्‍केइdzʰʌnkeiअ.क्रि.झन्‍किनु; झनक्‍क रिसाउनु; झङ्कारको आवाज निस्‍किनु
झन्‍केराdzʰʌnkeraअ.क्रि.झन्‍किनु; झनक्‍क रिसाउनु; झङ्कारको आवाज निस्‍किनु
झन्‍क्‍याdzʰʌnkjaअ.क्रि.झन्‍कनु/झन्‍किनु; रन्‍कनु; रिसाउनु; बाद्ययन्‍त्रद्वारा वातावरण गुन्‍जनु; झनक्‍क रिसाउनु; झङ्कारको आवाज निस्‍किनु
झन्झनाdzʰʌndzʰʌnaअ.क्रि.झनझनाउनु; तारको बाजाको ध्‍वनी निस्‍कनु; ठक्‍कर लाग्‍दा शरीरको अवयव झमझमाउनु
झन्झनाइdzʰʌndzʰʌnaiअ.क्रि.झनझनाउनु; तारको बाजाको ध्‍वनी निस्‍कनु; ठक्‍कर लाग्‍दा शरीरको अवयव झमझमाउनु
झन्झनाउराdzʰʌndzʰʌnauraअ.क्रि.झनझनाउनु; तारको बाजाको ध्‍वनी निस्‍कनु; ठक्‍कर लाग्‍दा शरीरको अवयव झमझमाउनु
झपारइdzʰʌparʌiस.क्रि.झपार्‌नु; कसैलाई काम बिगारेमा गालीगर्नु; हप्‍काउनु; झाँट्नु
झपाराdzʰʌparaस.क्रि.झपार्‌नु; कसैलाई काम बिगारेमा गालीगर्नु; हप्‍काउनु; झाँट्नु
झपारेराdzʰʌpareraक.क्रि.झपारिनु; बेसरी हप्‍काइनु
झपार्‌राdzʰʌparraस.क्रि.झपार्‌नु; कसैलाई काम बिगारेमा गालीगर्नु; हप्‍काउनु; झाँट्नु