Majhi - Nepaliझस्‍कइdzʰʌskʌiअ.क्रि.झस्‍कनु; डराउनु वा तर्सनु; झसङ्ङ हुनु; झस्‍को पस्‍नु
झस्‍कराdzʰʌskʌraअ.क्रि.झस्‍कनु; डराउनु वा तर्सनु; झसङ्ङ हुनु; झस्‍को पस्‍नु
झस्‍काdzʰʌskaप्रे.क्रि.झस्‍काउनु; झस्‍किने पार्नु; अपर्झटसँग तर्साउनु
झस्‍काइdzʰʌskaiप्रे.क्रि.झस्‍काउनु; झस्‍किने पार्नु; अपर्झटसँग तर्साउनु
झस्‍काउराdzʰʌskauraप्रे.क्रि.झस्‍काउनु; झस्‍किने पार्नु; अपर्झटसँग तर्साउनु
झस्‍केइdzʰʌskeiअ.क्रि.झस्‍किनु; डराइनु; तर्सिनु; झस्‍कनु
झस्‍केराdzʰʌskeraअ.क्रि.झस्‍किनु; डराइनु; तर्सिनु; झस्‍कनु
झस्‍क्‍याdzʰʌskjaअ.क्रि.झस्‍कनु/ झस्‍किनु; डराउनु वा तर्सनु; झसङ्ङ हुनु; झस्‍को पस्‍नु; डराइनु; तर्सिनु
झाङ्गेइdzʰaŋgeiअ.क्रि.झाँगिनु; रुखबिरुवाका हाँगाबिँगा फैलनु; झाँग लाग्‍नु
झाङ्गेराdzʰaŋgeraअ.क्रि.झाँगिनु; रुखबिरुवाका हाँगाबिँगा फैलनु; झाँग लाग्‍नु
झाङ्ग्‍याdzʰaŋgjaअ.क्रि.झाँगिनु; रुखबिरुवाका हाँगाबिँगा फैलनु; झाँग लाग्‍नु
झानइdzʰanʌiस.क्रि.झान्नु; घिउतेलमा मेथी, ज्‍वानो फुराएर दाल, अचारमा हाल्‍नु; झानझुन गर्नु।
झानाdzʰanaस.क्रि.झान्नु; घिउतेलमा मेथी, ज्‍वानो फुराएर दाल अचारमा हाल्‍नु; झानझुन गनुर् प्रे.क्रि. झनाउनु; झान्‍न लाउनु
झानाइdzʰanaiप्रे.क्रि.झनाउनु; झान्‍न लाउनु
झानेराdzʰaneraक.क्रि.झानिनु; झान्‍ने काम गरिनु
झान्‍नेइdzʰanneiक.क्रि.झानिनु; झान्‍ने काम गरिनु
झान्‍न्‍याdzʰannjaक.क्रि.झानिनु; झान्‍ने काम गरिनु
झान्राdzʰanraस.क्रि.झान्नु; घिउतेलमा मेथी, ज्‍वानो फुराएर दाल अचारमा हाल्‍नु; झानझुन गर्नु
झाम्‍टेइdzʰamʈeiअ.क्रि.झाम्‍टिनु; झाम्‍टो हुनु; झाम्‍टाझाम्‍टी बन्‍नु; गाँजिनु; झाँगिनु
झाम्‍टेराdzʰamʈeraअ.क्रि.झाम्‍टिनु; झाम्‍टो हुनु; झाम्‍टाझाम्‍टी बन्‍नु; गाँजिनु; झाँगिनु
झाम्‍ट्याdzʰamʈjaअ.क्रि.झाम्‍टिनु; झाम्‍टो हुनु; झाम्‍टाझाम्‍टी बन्‍नु; गाँजिनु; झाँगिनु
झारइdzʰarʌiस.क्रि.झार्‌नु; अग्‍लो ठाउँबाट तलतिर पुर्‍याउनु; खसाल्‍नु; ओराल्‍नु; भुतप्रेत हटाउन; झारफुक गर्नु
झाराdzʰaraस.क्रि.झार्‌नु; अग्‍लो ठाउँबाट तलतिर पुर्‍याउनु; खसाल्‍नु; ओराल्‍नु; भुतप्रेत हटाउन; झारफुक गर्नु
झाराझुट्टdzʰaradzʰuʈʈʌक्रि.वि.झरिझुट्ट; गहनाले सजिसजाउ; झकिझकाउ
झारेराdzʰareraक्रि.वि.झारिनु; झार्ने काम गरिनु; खसालिनु