Majhi - Nepaliठन्‍काʈʰʌnkaप्रे.क्रि.ठन्‍काउनु; ठाडो पार्नु; ठड्याउनु; ठनक्‍क पार्नु; भाँच्‍नु
ठन्‍काइʈʰʌnkaiप्रे.क्रि.ठन्‍काउनु; ठाडो पार्नु; ठड्याउनु; ठनक्‍क पार्नु; भाँच्‍नु
ठन्‍काउराʈʰʌnkauraप्रे.क्रि.ठन्‍काउनु; ठाडो पार्नु; ठड्याउनु; ठनक्‍क पार्नु; भाँच्‍नु
ठन्‍केइʈʰʌnkeiअ.क्रि.ठन्‍किनु; ठाडो हुनु; ठन्‍कनु
ठन्‍केराʈʰʌnkeraअ.क्रि.ठन्‍किनु; ठाडो हुनु; ठन्‍कनु
ठन्‍क्‍याʈʰʌnkjaअ.क्रि.ठन्‍कनु/ठन्‍किनु; लिङ्ग ठाडो हुनु; झोक्‍किएर हिड्नु प्रे.क्रि. ठन्‍क्‍याउनु; ठन्‍किने पार्नु; ठन्‍काउनु
ठन्‍क्‍याइʈʰʌnkjaiप्रे.क्रि.ठन्‍क्‍याउनु; ठन्‍किने पार्नु; ठन्‍काउनु
ठन्‍क्‍याउराʈʰʌnkjauraप्रे.क्रि.ठन्‍क्‍याउनु; ठन्‍किने पार्नु; ठन्‍काउनु
ठन्ठनाʈʰʌnʈʰʌnaअ.क्रि.ठनठनाउनु; ठनठन गर्नु; ठाडो हुनु; ठन्‍कनु
ठन्ठनाइʈʰʌnʈʰʌnaiअ.क्रि.ठनठनाउनु; ठनठन गर्नु; ठाडो हुनु; ठन्‍कनु
ठन्ठनाउराʈʰʌnʈʰʌnauraअ.क्रि.ठनठनाउनु; ठनठन गर्नु; ठाडो हुनु; ठन्‍कनु
ठम्ठमाʈʰʌmʈʰʌmaअ.क्रि.ठमठमाउनु; शारीरिक दृष्‍टिले फुर्तिलो हुनु; फुर्तीसँग हिँड्नु
ठम्ठमाइʈʰʌmʈʰʌmaiअ.क्रि.ठमठमाउनु; शारीरिक दृष्‍टिले फुर्तिलो हुनु; फुर्तीसँग हिँड्नु
ठम्ठमाउराʈʰʌmʈʰʌmauraअ.क्रि.ठमठमाउनु; शारीरिक दृष्‍टिले फुर्तिलो हुनु; फुतीसँँग हिँड्नु
ठम्‍याʈʰʌmjaस.क्रि.ठम्‍याउनु; यही हो भनी थाहा पाउनु; निधो गर्नु; चिन्‍नु; ठीकसँग विचार गर्नु
ठम्‍याइʈʰʌmjaiस.क्रि.ठम्‍याउनु; यही हो भनी थाहा पाउनु; निधो गर्नु; चिन्‍नु; ठीकसँग विचार गर्नु
ठम्‍याउराʈʰʌmjauraस.क्रि.ठम्‍याउनु; यही हो भनी थाहा पाउनु; निधो गर्नु; चिन्‍नु; ठीकसँग विचार गर्नु
ठर्र्‍याʈʰʌrrjaस.क्रि.ठर्र्‍याउनु; ठर्रो पार्नु; दह्रो तुल्‍याउनु
ठर्र्‍याइʈʰʌrrjaiस.क्रि.ठर्र्‍याउनु; ठर्रो पार्नु; दह्रो तुल्‍याउनु
ठर्र्‍याउराʈʰʌrrjauraस.क्रि.ठर्र्‍याउनु; ठर्रो पार्नु; दह्रो तुल्‍याउनु
ठस्‍कइʈʰʌskʌiअ.क्रि.ठस्‍कनु; रिसको भाव देखाउनु; ठुस्‍स पर्नु; झर्कोमानेर बोल्‍नु
ठस्‍कराʈʰʌskʌraअ.क्रि.ठस्‍कनु; रिसको भाव देखाउनु; ठुस्‍स पर्नु; झर्कोमानेर बोल्‍नु
ठस्‍काʈʰʌskaप्रे.क्रि.ठस्‍काउनु; ठस्‍कने पार्नु; बेखुस पार्नु स.क्रि. पादनु
ठस्‍काइʈʰʌskaiप्रे.क्रि.ठस्‍काउनु; ठस्‍कने पार्नु; बेखुस पार्नु स.क्रि. पादनु
ठस्‍काउराʈʰʌskauraप्रे.क्रि.ठस्‍काउनु; ठस्‍कने पार्नु; बेखुस पार्नु स.क्रि. पादनु