Majhi - Nepaliठेकिलाइʈʰekilaiना.ठेकीलाउनु; विहे पक्‍का वा निधो गर्नु; अठोट लाउनु
ठेकेराʈʰekeraक.क्रि.ठेकिनु; ठेक्‍ने काम गरिनु
ठेक्‍केइʈʰekkeiक.क्रि.ठेकिनु; ठेक्‍ने काम गरिनु
ठेक्‍क्‍याʈʰekkjaक.क्रि.ठेकिनु; ठेक्‍ने काम गरिनु
ठेक्राʈʰekraस.क्रि.ठेक्नु; कुनै कामका लागि आवश्‍यक पर्ने ठेक निश्‍चित गरिदिनु
ठेलइʈʰelʌiस.क्रि.ठेल्नु; घचेट्नु; धकेल्‍नु; खाँद्नु; आचेट्नु
ठेलाʈʰelaस.क्रि.ठेल्नु; घचेट्नु; धकेल्‍नु; खाँद्नु; आचेट्नु प्रे.क्रि. ठेलाउनु; ठेल्‍न लाउनु; घचेटाउनु
ठेलाइʈʰelaiप्रे.क्रि.ठेलाउनु; ठेल्‍न लाउनु; घचेटाउनु
ठेलाउराʈʰelauraप्रे.क्रि.ठेलाउनु; ठेल्‍न लाउनु; घचेटाउनु
ठेलेराʈʰeleraक.क्रि.ठेलिनु; ठेल्‍ने काम गरिनु; घचेटिनु
ठेल्राʈʰelraस.क्रि.ठेल्नु; घचेट्नु; धकेल्‍नु; खाँद्नु; आचेट्नु
ठेल्‍लेइʈʰelleiक.क्रि.ठेलिनु; ठेल्‍ने काम गरिनु; घचेटिनु
ठेल्‍ल्‍याʈʰelljaक.क्रि.ठेलिनु; ठेल्‍ने काम गरिनु; घचेटिनु
ठेसइʈʰesʌiस.क्रि.ठेस्नु; अटाइनअटाइ गरेर हाल्‍नु; कोच्‍नु; खाँदनु; जाक्‍नु
ठेसाʈʰesaस.क्रि.ठेस्नु; अटाइनअटाइ गरेर हाल्‍नु; कोच्‍नु; खाँदनु; जाक्‍नु प्रे.क्रि. ठेसाउनु; ठेस्‍नु लाउनु; कोचाउनु
ठेसाइʈʰesaiप्रे.क्रि.ठेसाउनु; ठेस्‍नु लाउनु; कोचाउनु
ठेसाउराʈʰesauraप्रे.क्रि.ठेसाउनु; ठेस्‍नु लाउनु; कोचाउनु
ठेसेराʈʰeseraक.क्रि.ठेसिनु; ठेस्‍ने काम गरिनु; कोचिनु
ठेस्राʈʰesraस.क्रि.ठेस्नु; अटाइनअटाइ गरेर हाल्‍नु; कोच्‍नु; खाँदनु; जाक्‍नु
ठेस्‍सेइ1ʈʰesseiक.क्रि.ठेसिनु; ठेस्‍ने काम गरिनु; कोचिनु
ठेस्‍सेइ2ʈʰesseiअ.क्रि.ठेस्‍सिनु; धक्‍का लाग्‍नु; ठोकिनु; कोचिनु; ठेसिनु
ठेस्‍सेराʈʰesseraअ.क्रि.ठेस्‍सिनु; धक्‍का लाग्‍नु; ठोकिनु; कोचिनु; ठेसिनु
ठेस्‍स्‍या1ʈʰessjaअ.क्रि.ठेस्‍सिनु; धक्‍का लाग्‍नु; ठोकिनु; कोचिनु स.क्रि./प्रे.क्रि. ठेस्‍स्‍याउनु; धक्‍का लगाउनु; रिसाएर राख्‍नु
ठेस्‍स्‍या2ʈʰessjaक.क्रि.ठेसिनु; ठेस्‍ने काम गरिनु; कोचिनु
ठेस्‍स्‍याइʈʰessjaiस.क्रि./प्रे.क्रि. ठेस्‍स्‍याउनु; धक्‍का लगाउनु; रिसाएर राख्‍नु