Majhi - Nepaliठेस्‍स्‍याउराʈʰessjauraस.क्रि./प्रे.क्रि. ठेस्‍स्‍याउनु; धक्‍का लगाउनु; रिसाएर राख्‍नु
ठोकइʈʰokʌiस.क्रि.ठोक्नु; कुट्नु; बजाउनु; ठक्‍कर दिनु; निर्णय गर्नु
ठोकरे दनुवार माझिना.माझी जातिको विभिन्‍न उप थर मध्‍य एक
ठोका1ʈʰokaना.चाँदीको बाघमुखे चुरा
ठोका2ʈʰokaस.क्रि.ठोक्नु; कुट्नु; बजाउनु; ठक्‍कर दिनु; निर्णय गर्नु प्रे.क्रि. ठोकाउनु; ठोक्‍नु लाउनु; चुटाउनु
ठोकाइʈʰokaiप्रे.क्रि.ठोकाउनु; ठोक्‍नु लाउनु; चुटाउनु
ठोकाउराʈʰokauraप्रे.क्रि.ठोकाउनु; ठोक्‍नु लाउनु; चुटाउनु
ठोकेराʈʰokeraअ.क्रि.ठोकिनु; ठक्‍कर लाग्‍नु क.क्रि. पिटिनु; कुटिनु
ठोक्‍केइʈʰokkeiअ.क्रि.ठोकिनु; ठक्‍कर लाग्‍नु क.क्रि. पिटिनु; कुटिनु
ठोक्‍क्‍याʈʰokkjaअ.क्रि.ठोकिनु; ठक्‍कर लाग्‍नु क.क्रि. पिटिनु; कुटिनु
ठोक्राʈʰokraस.क्रि.ठोक्नु; कुट्नु; बजाउनु; ठक्‍कर दिनु; निर्णय गर्नु
ठोंनाʈʰõnaवि.रिसाहा; छुच्‍चो; कसैलाई पनि नसहने
ठोसइʈʰosʌiस.क्रि.ठोस्नु; अगुल्‍टोले घोच्‍नु; ठोस लाउनु; कोच्‍नु; खाँद्नु
ठोसाʈʰosaस.क्रि.ठोस्नु; अगुल्‍टोले घोच्‍नु; ठोस लाउनु; कोच्‍नु; खाँद्नु प्रे.क्रि. ठोसाउनु; ठोस्‍न लाउनु
ठोसाइʈʰosaiप्रे.क्रि.ठोसाउनु; ठोस्‍न लाउनु
ठोसाउराʈʰosauraप्रे.क्रि.ठोसाउनु; ठोस्‍न लाउनु
ठोसेवास्‍निʈʰosewasniना.ठोसेतरुनी; बैँस चढेकी तरुनी
ठोस्राʈʰosraस.क्रि.ठोस्नु; अगुल्‍टोले घोच्‍नु; ठोस लाउनु; कोच्‍नु; खाँद्नु
ठँटाउराʈʰʌ̃ʈauraप्रे.क्रि.ठँटाउनु; ठाँट्न लाउनु; ठाँट पार्ने गराउनु
ठँड्याʈʰʌ̃ɖjaअ.क्रि.उभिनु; खडा हुनु; उठ्नु प्रे.क्रि. उभ्‍याउनु; उभिने पार्नु; ठड्याउनु
ठँड्याइʈʰʌ̃ɖjaiअ.क्रि.उभिनु; खडा हुनु; उठ्नु प्रे.क्रि. उभ्‍याउनु; उभिने पार्नु; ठड्याउनु ना. उभ्‍याई; उभिने क्रिया वा प्रक्रिया
ठँड्याउराʈʰʌ̃ɖjauraप्रे.क्रि.उभ्‍याउनु; उभिने पार्नु; ठड्याउनु