Majhi - Nepaliडिबिɖibiना.ठाडो मुख भएको माटोको भाँडो
डिब्‍वेɖibweना.डिविया; टुकी; बत्ती
डिमाɖimaना.अण्‍डा/फुल; कुख्रा, पन्‍छीको फुल
डिम्‍क्‍याɖimkjaस.क्रि.डिम्‍क्‍याउनु; मुड्कीले हान्‍नु; मुड्क्‍याउनु; डिम्‍म्‍याउनु
डिम्‍क्‍याइɖimkjaiस.क्रि.डिम्‍क्‍याउनु; मुड्कीले हान्‍नु; मुड्क्‍याउनु; डिम्‍म्‍याउनु
डिम्‍क्‍याउराɖimkjauraस.क्रि.डिम्‍क्‍याउनु; मुड्कीले हान्‍नु; मुड्क्‍याउनु; डिम्‍म्‍याउनु
डिम्‍म्‍याɖimmjaस.क्रि.डिम्‍म्‍याउनु; डिम्‍मा दिने काम गर्नु; मुड्कीले हान्‍नु; डिम्‍मा दिनु
डिम्‍म्‍याइɖimmjaiस.क्रि.डिम्‍म्‍याउनु; डिम्‍मा दिने काम गर्नु; मुड्कीले हान्‍नु; डिम्‍मा दिनु
डिम्‍म्‍याउराɖimmjauraस.क्रि.डिम्‍म्‍याउनु; डिम्‍मा दिने काम गर्नु; मुड्कीले हान्‍नु; डिम्‍मा दिनु
डुक्रइɖukrʌiअ.क्रि.डुक्रनु; साढे कराउनु; ठूलोठूलो स्‍वरले बोल्‍नु; कुर्लनु
डुक्रराɖukrʌraअ.क्रि.डुक्रनु; साढे कराउनु; ठूलोठूलो स्‍वरले बोल्‍नु; कुर्लनु
डुक्राɖukraप्रे.क्रि.डुक्राउनु; डुक्रनु लाउनु
डुक्राइɖukraiप्रे.क्रि.डुक्राउनु; डुक्रनु लाउनु
डुक्राउराɖukrauraप्रे.क्रि.डुव्र�ाउनु; डुक्रनु लाउनु
डुक्रेइɖukreiअ.क्रि.डुक्रिनु; डुक्रनु; साढे कराउनु
डुक्रेराɖukreraअ.क्रि.डुक्रिनु; डुक्रनु; साढे कराउनु
डुक्र्‍याɖukrjaअ.क्रि.डुक्रनु/डुक्रिनु; साढे कराउनु; ठूलोठूलो स्‍वरले बोल्‍नु; कुर्लनु
डुडाउराɖuɖauraअ.क्रि.डुँडाउनु; साँढे खोजेर गाई कराउँदै हिड्नु
डुबइ1ɖubʌiअ.क्रि.अस्‍ताउनु; सूर्य डुब्‍नु वा नदेखिने हनु; घाम डुब्‍नु; अस्‍त हुनु; अलप हुनु
डुबइ2ɖubʌiअ.क्रि.डुब्‍नु; पानी भित्र पर्नु; गडेर विचार गर्नु; सम्‍पत्ति नष्‍ट हुनु
डुबा1ɖubaअ.क्रि.अस्‍ताउनु; सूर्य डुब्‍नु वा नदेखिने हनु; घाम डुब्‍नु; अस्‍त हुनु; अलप हुनु
डुबा2ɖubaअ.क्रि.डुब्‍नु; पानी भित्र पर्नु; गडेर विचार गर्नु; सम्‍पत्ति नष्‍ट हुनु प्रे.क्रि. डुबाउनु; डुब्‍ने पार्नु; डुब्‍न लगाउनु
डुबाइɖubaiप्रे.क्रि.डुबाउनु; डुब्‍ने पार्नु; डुब्‍न लगाउनु
डुबाउराɖubauraप्रे.क्रि.डुबाउनु; डुब्‍ने पार्नु; डुब्‍न लगाउनु
डुब्‍रा1ɖubraअ.क्रि.अस्‍ताउनु; सूर्य डुब्‍नु वा नदेखिने हनु; घाम डुब्‍नु; अस्‍त हुनु; अलप हुनु