Majhi - Nepaliडुब्‍रा2ɖubraअ.क्रि.डुब्‍नु; पानी भित्र पर्नु; गडेर विचार गर्नु; सम्‍पत्ति नष्‍ट हुनु
डुलइɖulʌiअ.क्रि.डुल्नु; यताउति हिँड्नु; घुमफिर गर्नु
डुलाɖulaअ.क्रि.डुल्नु; यताउति हिँड्नु; घुमफिर गर्नु प्रे.क्रि. डुलाउनु; डुल्‍न लाउनु
डुलाइɖulaiप्रे.क्रि.डुलाउनु; डुल्‍न लाउनु
डुलाउराɖulauraप्रे.क्रि.डुलाउनु; डुल्‍न लाउनु
डुल्राɖulraअ.क्रि.डुल्नु; यताउति हिँड्नु; घुमफिर गर्नु
डुसिɖusiना.कोदो; तोरीको दाना जस्‍तै आकार र रङ् हुने अन्‍न
डेंख्‍लाɖẽkʰlaना.भेट्नो; पातको फेदमा रहने डाँठ
डेब्रेइɖebreiअ.क्रि.डेब्रिनु; टेढो स्‍वभावको हुनु; टेढिनु; डेब्रो हुनु
डेब्रेराɖebreraअ.क्रि.डेब्रिनु; टेढो स्‍वभावको हुनु; टेढिनु; डेब्रो हुनु
डेब्र्‍याɖebrjaअ.क्रि.डेब्रिनु; टेढो स्‍वभावको हुनु; टेढिनु; डेब्रो हुनु प्रे.क्रि. डेब्‍य्राउनु; डेब्रो पार्नु
डेब्र्‍याइɖebrjaiप्रे.क्रि.डेब्‍य्राउनु; डेब्रो पार्नु
डेब्र्‍याउराɖebrjauraप्रे.क्रि.डेब्‍य्राउनु; डेब्रो पार्नु
डेलɖelʌना.कत्‍ले माछा; ठुलाठुला कत्‍ला हुने माछा
डेलाउरिɖelauriना.सानो खालको कत्‍ले माछा
डेलेराɖeleraस.क्रि.डेलिनु; पेट डुम्‍म हुने किसिमले धेरै खान अ.क्रि. अघाउनु
डेल्‍याɖeljaप्रे.क्रि.डेल्‍याउनु; डेलिने पार्नु
डेल्‍याइɖeljaiप्रे.क्रि.डेल्‍याउनु; डेलिने पार्नु
डेल्‍याउराɖeljauraप्रे.क्रि.डेल्‍याउनु; डेलिने पार्नु
डेल्‍लेइɖelleiस.क्रि.डेलिनु; पेट डुम्‍म हुने किसिमले धेरै खान अ.क्रि. अघाउनु
डेल्‍ल्‍याɖelljaस.क्रि.डेलिनु; पेट डुम्‍म हुने किसिमले धेरै खान अ.क्रि. अघाउनु
डोङाɖoŋaना.डुङ्गा; नदीमा वारपार गर्नका लागि काठ खोपेर वा फल्‍याक जोडेर बनाइएको, बहनाले खियाएर चलाइने साधन
डोंडाɖõɖaअ.क्रि.डुँडाउनु; साँढे खोजेर गाई कराउँदै हिड्नु
डोंडाइɖõɖaiअ.क्रि.डुँडाउनु; साँढे खोजेर गाई कराउँदै हिड्नु
डोरेराɖoreraअ.क्रि.डोरिनु; अरूले जता लग्‍यो उतै लागिनु; डोरी, हात समातेर हिँडिनु