Majhi - Nepaliथच्‍काtʰʌtskaप्रे.क्रि.थच्‍काउनु; थचक्‍क बसाउनु; थाक्‍ने पार्नु
थच्‍काइtʰʌtskaiप्रे.क्रि.थच्‍काउनु; थचक्‍क बसाउनु; थाक्‍ने पार्नु
थच्‍काउराtʰʌtskauraप्रे.क्रि.थच्‍काउनु; थचक्‍क बसाउनु; थाक्‍ने पार्नु
थच्‍कारइtʰʌtskarʌiस.क्रि.थच्‍कार्नु; थचार्नु; थच्‍च्‍याउनु
थच्‍काराtʰʌtskaraस.क्रि.थच्‍कार्नु; थचार्नु; थच्‍च्‍याउनु
थच्‍कार्राtʰʌtskarraस.क्रि.थच्‍कार्नु; थचार्नु; थच्‍च्‍याउनु
थच्‍क्‍याtʰʌtskjaक.क्रि.थच्‍कनु; थचक्‍क बस्‍ने हुनु
थच्‍चेइtʰʌttseiअ.क्रि.थच्‍चिनु; थच्‍च बस्‍नु; असफल हुनु; उत्‍साह भङ्ग हुनु
थच्‍चेराtʰʌttseraअ.क्रि.थच्‍चिनु; थच्‍च बस्‍नु; असफल हुनु; उत्‍साह भङ्ग हुनु
थच्‍च्‍याtʰʌttsjaअ.क्रि.थच्‍चिनु; थच्‍च बस्‍नु; असफल हुनु; उत्‍साह भङ्ग हुनु प्रे.क्रि. थच्‍च्‍याउनु; थचार्नु वा बसाल्‍नु; थिच्‍नु
थच्‍च्‍याइtʰʌttsjaiप्रे.क्रि.थच्‍च्‍याउनु; थचार्नु वा बसाल्‍नु; थिच्‍नु
थच्‍च्‍याउराtʰʌttsjauraप्रे.क्रि.थच्‍च्‍याउनु; थचार्नु वा बसाल्‍नु; थिच्‍नु
थतर्काtʰʌtʌrkaअ.क्रि.थतर्काउनु; डरले काम्‍नु; हल्‍लिनु
थतर्काइtʰʌtʌrkaiअ.क्रि.थतर्काउनु; डरले काम्‍नु; हल्‍लिनु
थतर्काउराtʰʌtʌrkauraअ.क्रि.थतर्काउनु; डरले काम्‍नु; हल्‍लिनु
थतर्केइtʰʌtʌrkeiअ.क्रि.थतर्किनु; थरथरी काँप्‍नु; थर्किनु वा हल्‍लिनु
थतर्केराtʰʌtʌrkeraअ.क्रि.थतर्किनु; थरथरी काँप्‍नु; थर्किनु वा हल्‍लिनु
थतर्क्‍याtʰʌtʌrkjaअ.क्रि.थतर्किनु; थरथरी काँप्‍नु; थर्किनु वा हल्‍लिनु प्रे.क्रि. थतर्क्‍याउनु; थतर्किने तुल्‍याउनु
थतर्क्‍याइtʰʌtʌrkjaiप्रे.क्रि.थतर्क्‍याउनु; थतर्किने तुल्‍याउनु
थतर्क्‍याउराtʰʌtʌrkjauraप्रे.क्रि.थतर्क्‍याउनु; थतर्किने तुल्‍याउनु
थन्‍कइtʰʌnkʌiअ.क्रि.थन्‍कनु; थान्‍को लाग्‍नु; तह लाग्‍नु; स्‍थगित हुनु;
थन्‍कराtʰʌnkʌraअ.क्रि.थन्‍कनु; थान्‍को लाग्‍नु; तह लाग्‍नु; स्‍थगित हुनु;
थन्‍केइtʰʌnkeiअ.क्रि.थन्‍किनु; थन्‍कनु क.क्रि. थन्‍काइनु
थन्‍केराtʰʌnkeraअ.क्रि.थन्‍किनु; थन्‍कनु क.क्रि. थन्‍काइनु
थन्‍क्‍याtʰʌnkjaअ.क्रि.थन्‍कनु/थन्‍किनु; थान्‍को लाग्‍नु; तह लाग्‍नु; स्‍थगित हुनु; थन्‍कनु क.क्रि. थन्‍काइनु स.क्रि./प्रे.क्रि.थन्‍क्‍याउनु; थान्‍को लाउनु; थान्‍को लाग्‍ने पार्नु