Majhi - Nepaliथन्‍क्‍याइtʰʌnkjaiस.क्रि./प्रे.क्रि. थन्‍क्‍याउनु; थान्‍को लाउनु; थान्‍को लाग्‍ने पार्नु
थन्‍क्‍याउराtʰʌnkjauraस.क्रि./प्रे.क्रि. थन्‍क्‍याउनु; थान्‍को लाउनु; थान्‍को लाग्‍ने पार्नु
थपइtʰʌpʌiस.क्रि.थप्नु; मात्रा बढाउनु; थप गर्नु; जोड्नु
थपाtʰʌpaस.क्रि.थप्नु; मात्रा बढाउनु; थप गर्नु; जोड्नु प्रे.क्रि. थपाउनु; थप्‍नु लगाउनु; थाप्‍न लगाउनु
थपाइtʰʌpaiप्रे.क्रि.थपाउनु; थप्‍नु लगाउनु; थाप्‍न लगाउनु
थपाउराtʰʌpauraप्रे.क्रि.थपाउनु; थप्‍नु लगाउनु; थाप्‍न लगाउनु
थपेराtʰʌperaक.क्रि.थपिनु; थप गरिनु; बढाइनु; जोडिनु
थप्‍पेइtʰʌppeiक.क्रि.थपिनु; थप गरिनु; बढाइनु; जोडिनु
थप्‍प्‍याtʰʌppjaक.क्रि.थपिनु; थप गरिनु; बढाइनु; जोडिनु
थप्राtʰʌpraस.क्रि.थप्नु; मात्रा बढाउनु; थप गर्नु; जोड्नु
थप्र्‍याtʰʌprjaस.क्रि./प्रे.क्रि. थुमथुम्‍याउनु; बच्‍चो निधाओस् भन्‍नाको लागि पछाडि भागमा हातले बिस्‍तार हिर्काउनु
थप्र्‍याइtʰʌprjaiस.क्रि./प्रे.क्रि. थुमथुम्‍याउनु; बच्‍चो निधाओस् भन्‍नाको लागि पछाडि भागमा हातले बिस्‍तार हिर्काउनु
थमाउराtʰʌmauraप्रे.क्रि.थमाउनु; थाम्‍न लगाउनु; थाम्‍ने तुल्‍याउनु
थर्‌थराtʰʌrtʰʌraअ.क्रि.थरथराउनु; जाडोले थरथर हुनु; काँप्‍नु; थुरथुराउनु; थर्कनु
थर्‌थराइtʰʌrtʰʌraiअ.क्रि.थरथराउनु; जाडोले थरथर हुनु; काँप्‍नु; थुरथुराउनु; थर्कनु
थर्‌थराउराtʰʌrtʰʌrauraअ.क्रि.थरथराउनु; जाडोले थरथर हुनु; काँप्‍नु; थुरथुराउनु; थर्कनु
थर्कइtʰʌrkʌiअ.क्रि.थर्कनु; थरथराउनु; थर्र काम्‍नु; डराउनु
थर्कराtʰʌrkʌraअ.क्रि.थर्कनु; थरथराउनु; थर्र काम्‍नु; डराउनु
थर्काtʰʌrkaस.क्रि.थर्काउनु; कँपाउनु; हल्‍लाउनु; डर देखाउनु; तर्साउनु
थर्काइtʰʌrkaiस.क्रि.थर्काउनु; कँपाउनु; हल्‍लाउनु; डर देखाउनु; तर्साउनु
थर्काउराtʰʌrkauraस.क्रि.थर्काउनु; कँपाउनु; हल्‍लाउनु; डर देखाउनु; तर्साउनु
थर्केइtʰʌrkeiक.क्रि.थर्किनु; काँपिनु; डराउने पारिनु
थर्केराtʰʌrkeraक.क्रि.थर्किनु; कापिनु; डराउने पारिनु
थर्क्‍याtʰʌrkjaअ.क्रि.थर्कनु; थरथराउनु; थर्र काम्‍नु; डराउनु क.क्रि. थर्किनु; काँपिनु; डराउने पारिनु
थलेराtʰʌleraक.क्रि.थलिनु; निकै बेरामी हुनु; रोगाउनु