Majhi - Nepali



थामइtʰamʌiस.क्रि.थाम्नु; कायम राख्‍नु; थमौती गर्नु; अड्याउनु
थामाtʰamaस.क्रि.थाम्नु; कायम राख्‍नु; थमौती गर्नु; अड्याउनु प्रे.क्रि. थमाउनु; थाम्‍न लगाउनु; थाम्‍ने तुल्‍याउनु
थामाइtʰamaiप्रे.क्रि.थमाउनु; थाम्‍न लगाउनु; थाम्‍ने तुल्‍याउनु
थामेराtʰameraअ.क्रि.थामिनु; कायम राखिनु; अडिनु क.क्रि. थाम्‍ने काम गरिनु
थाम्‍मेइtʰammeiअ.क्रि.थामिनु; कायम राखिनु; अडिनु क.क्रि. थाम्‍ने काम गरिनु
थाम्‍म्‍याtʰammjaअ.क्रि.थामिनु; कायम राखिनु; अडिनु क.क्रि. थाम्‍ने काम गरिनु
थाम्राtʰamraस.क्रि.थाम्नु; कायम राख्‍नु; थमौती गर्नु; अड्याउनु
थाराtʰaraवि.थारो; बच्‍चा नजन्‍माउने गाईभैँसी
थालइtʰalʌiस.क्रि.थाल्नु; सुरु गर्नु; उठान गर्नु
थाला1tʰalaना.थलो; ठाउँ; थात; जग्‍गा; गाइभैँसी बाध्‍ने ठाउँ; घटना स्‍थल
थाला2tʰalaस.क्रि.थाल्नु; सुरु गर्नु; उठान गर्नु
थालाइtʰalaiना.थलाई; थाल्‍ने क्रिया वा प्रक्रिया
थालेराtʰaleraक.क्रि.थालिनु; सुरु गरिनु
थाल्‍थारुमाझिtʰaltʰarumadzʰiना.माझी जातिको विभिन्‍न थर मध्‍ये एक
थाल्राtʰalraस.क्रि.थाल्नु; सुरु गर्नु; उठान गर्नु
थाल्‍लेइtʰalleiक.क्रि.थालिनु; सुरु गरिनु
थाल्‍ल्‍याtʰalljaक.क्रि.थालिनु; सुरु गरिनु
थिग्राtʰigraस.क्र/प्रे.क्रि. थिग्राउनु; थिग्रन लाउनु; थिग्‍य्राउनु
थिग्राइtʰigraiस.क्र/प्रे.क्रि. थिग्राउनु; थिग्रन लाउनु; थिग्‍य्राउनु
थिग्राउराtʰigrauraस.क्र/प्रे.क्रि. थिग्राउनु; थिग्रन लाउनु; थिग्‍य्राउनु
थिग्र्‍याtʰigrjaस.क्र/प्रे.क्रि. थिग्‍य्राउनु; थिग्रो बसाउनु; कसरलाई पीँधमा रहन दिनु; बालकलाई उभ्‍याउन सघाउनु
थिग्र्‍याइtʰigrjaiस.क्र/प्रे.क्रि. थिग्‍य्राउनु; थिग्रो बसाउनु; कसरलाई पीँधमा रहन दिनु; बालकलाई उभ्‍याउन सघाउनु
थिग्र्‍याउराtʰigrjauraस.क्रि./प्रे.क्रि. थिग्‍य्राउनु; थिग्रो बसाउनु; कसरलाई पीँधमा रहन दिनु; बालकलाई उभ्‍याउन सघाउनु
थिचइtʰitsʌiना.थिचाई; थिच्‍ने क्रिया वा प्रक्रिया
थिचाउराtʰitsauraप्रे.क्रि.थिचाउनु; थिच्‍न लाउनु