Majhi - Nepaliथिच्राtʰitsraस.क्रि.थिच्नु; थिचोमिचो गनुर्; दबाउनु; किच्‍नु
थिल्थिलेराtʰiltʰileraअ.क्रि.थिलथिलिनु; थिलथिलो हुनु; शिथिल हुनु
थिल्थिल्‍याtʰiltʰiljaस.क्रि.थिलथिल्‍याउनु; थिलथिलो पार्नु वा पार्न लाउनु
थिल्थिल्‍याइtʰiltʰiljaiस.क्रि.थिलथिल्‍याउनु; थिलथिलो पार्नु वा पार्न लाउनु
थिल्थिल्‍याउराtʰiltʰiljauraस.क्रि.थिलथिल्‍याउनु; थिलथिलो पार्नु वा पार्न लाउनु
थिल्थिल्‍लेइtʰiltʰilleiअ.क्रि.थिलथिलिनु; थिलथिलो हुनु; शिथिल हुनु
थिल्थिल्‍ल्‍याtʰiltʰilljaअ.क्रि.थिलथिलिनु; थिलथिलो हुनु; शिथिल हुनु
थुकइtʰukʌiस.क्रि.थुक्नु; थुक फ्याँक्‍नु; थुक्‍क गर्नु; घृणा गर्नु; धिक्‍कार्नु
थुकाtʰukaस.क्रि.थुक्नु; थुक फ्याँक्‍नु; थुक्‍क गर्नु; घृणा गर्नु; धिक्‍कार्नु स.क्रि./प्रे.क्रि. थुकाउनु; थुक्‍न लाउनु वा थुक्‍ने पार्नु
थुकाइtʰukaiस.क्रि./प्रे.क्रि. थुकाउनु; थुक्‍न लाउनु वा थुक्‍ने पार्नु
थुकाउराtʰukauraस.क्रि./प्रे.क्रि. थुकाउनु; थुक्‍न लाउनु वा थुक्‍ने पार्नु
थुक्राtʰukraस.क्रि.थुक्नु; थुक फ्याँक्‍नु; थुक्‍क गर्नु; घृणा गर्नु; धिक्‍कार्नु
थुङ्थुङयाtʰuŋtʰuŋʌjaस.क्रि./प्रे.क्रि. थुङ्थुङयाउनु; लगातार थुङनीमा काटिरहनु वा काट्न लगाइरहनु
थुङ्थुङयाइtʰuŋtʰuŋʌjaiस.क्रि./प्रे.क्रि. थुङ्थुङयाउनु; लगातार थुङनीमा काटिरहनु वा काट्न लगाइरहनु
थुङ्थुङयाउराtʰuŋtʰuŋʌjauraस.क्रि./प्रे.क्रि. थुङ्थुङयाउनु; लगातार थुङनीमा काटिरहनु वा काट्न लगाइरहनु
थुतइtʰutʌiस.क्रि.थुत्नु; झिक्‍नु; तान्‍नु; निकाल्‍नु; धुत्‍नु; कुरो खोस्‍नु
थुताtʰutaस.क्रि.थुत्नु; झिक्‍नु; तान्‍नु; निकाल्‍नु; धुत्‍नु; कुरो खोस्‍नु प्रे.क्रि. थुताउनु; थुत्‍नु लाउनु
थुताइtʰutaiप्रे.क्रि.थुताउनु; थुत्‍नु लाउनु
थुताउराtʰutauraप्रे.क्रि.थुताउनु; थुत्‍नु लाउनु
थुतेराtʰuteraक.क्रि.थुतिनु; झिकिनु; तानिनु; निकालिनु; धुतिनु; कुरो खोसिनु
थुत्‍तेइtʰutteiक.क्रि.थुतिनु; झिकिनु; तानिनु; निकालिनु; धुतिनु; कुरो खोसिनु
थुत्‍त्‍याtʰuttjaक.क्रि.थुतिनु; झिकिनु; तानिनु; निकालिनु; धुतिनु; कुरो खोसिनु
थुत्राtʰutraस.क्रि.थुत्नु; झिक्‍नु; तान्‍नु; निकाल्‍नु; धुत्‍नु; कुरो खोस्‍नु
थुनइtʰunʌiस.क्रि.थुन्नु; थुनामा पानुर्; कैद गनुर्; जेल दिनु; बन्‍द गर्नु; रोक्‍नु
थुनाtʰunaस.क्रि.थुन्नु; थुनामा पानुर्; कैद गनुर्; जेल दिनु; बन्‍द गर्नु; रोक्‍नु प्रे.क्रि. थुनाउनु; थुन्‍नलाउनु; थुनिने पार्नु