Majhi - Nepaliथुनाइtʰunaiप्रे.क्रि.थुनाउनु; थुन्‍नलाउनु; थुनिने पार्नु
थुनाउराtʰunauraप्रे.क्रि.थुनाउनु; थुन्‍नलाउनु; थुनिने पार्नु
थुनेराtʰuneraक.क्रि.थुनिनु; थुनामा पर्नु; कैद गरिनु; बन्‍द गरिनु; रोकिनु
थुन्‍नेइtʰunneiक.क्रि.थुनिनु; थुनामा पर्नु; कैद गरिनु; बन्‍द गरिनु; रोकिनु
थुन्‍न्‍याtʰunnjaक.क्रि.थुनिनु; थुनामा पर्नु; कैद गरिनु; बन्‍द गरिनु; रोकिनु
थुन्राtʰunraस.क्रि.थुन्नु; थुनामा पानुर्; कैद गनुर्; जेल दिनु; बन्‍द गर्नु; रोक्‍नु
थुपारइtʰuparʌiस.क्रि.थुपार्‌नु; थुप्रो पार्नु; रास लगाउनु; जम्‍मा गर्नु; बटुल्‍नु; दिसा गर्नु; बेसरी पिटेर छोड्नु
थुपाराtʰuparaस.क्रि.थुपार्‌नु; थुप्रो पार्नु; रास लगाउनु; जम्‍मा गर्नु; बटुल्‍नु; दिसा गर्नु; बेसरी पिटेर छोड्नु
थुपारेराtʰupareraक.क्रि.थुपारिनु; थुप्रो पारिनु; थुप्रो लाइनु
थुपार्‌राtʰuparraस.क्रि.थुपार्‌नु; थुप्रो पार्नु; रास लगाउनु; जम्‍मा गर्नु; बटुल्‍नु; दिसा गर्नु; बेसरी पिटेर छोड्नु
थुपार्रेइtʰuparreiक.क्रि.थुपारिनु; थुप्रो पारिनु; थुप्रो लाइनु
थुपार्र्‍याtʰuparrjaक.क्रि.थुपारिनु; थुप्रो पारिनु; थुप्रो लाइनु
थुप्रइtʰuprʌiअ.क्रि.थुप्रनु; थुप्रो लाग्‍नु; ओइरिनु; हूल लाग्‍नु
थुप्रराtʰuprʌraअ.क्रि.थुप्रनु; थुप्रो लाग्‍नु; ओइरिनु; हूल लाग्‍नु
थुप्रेइtʰupreiअ.क्रि.थुप्रिनु; थुप्रो लाग्‍नु; रास लाग्‍नु; जम्‍मा हुनु; थला पर्नु
थुप्रेराtʰupreraअ.क्रि.थुप्रिनु; थुप्रो लाग्‍नु; रास लाग्‍नु; जम्‍मा हुनु; थला पर्नु
थुप्र्‍याtʰuprjaअ.क्रि.थुप्रनु; थुप्रो लाग्‍नु; ओइरिनु; हूल लाग्‍नु स.क्रि. थुप्रिनु; थुप्रो लाग्‍नु; रास लाग्‍नु; जम्‍मा हुनु; थला पर्नु स.क्रि./प्रे.क्रि. थुप्‍य्राउनु; थुप्रो लाउनु; थुपार्नु; दिसा गर्नु; बेसरी पिटेर छाड्नु
थुप्र्‍याइtʰuprjaiस.क्रि./प्रे.क्रि. थुप्‍य्राउनु; थुप्रो लाउनु; थुपार्नु; दिसा गर्नु; बेसरी पिटेर छाड्नु
थुप्र्‍याउराtʰuprjauraस.क्रि./प्रे.क्रि. थुप्‍य्राउनु; थुप्रो लाउनु; थुपार्नु; दिसा गर्नु; बेसरी पिटेर छाड्नु
थुम्थुमेराtʰumtʰumeraक.क्रि.थुमथुमिनु; थुमथुम होइनु
थुम्थुम्‍मेइtʰumtʰummeiक.क्रि.थुमथुमिनु; थुमथुम होइनु
थुम्थुम्‍म्‍याtʰumtʰummjaक.क्रि.थुमथुमिनु; थुमथुम होइनु
थुम्थुम्‍याtʰumtʰumjaस.क्रि./प्रे.क्रि. थुमथुम्‍याउनु; जीउमा बिस्‍तारै धाप दिनु; थुमथुम पार्नु
थुम्थुम्‍याइtʰumtʰumjaiस.क्रि./प्रे.क्रि. थुमथुम्‍याउनु; जीउमा बिस्‍तारै धाप दिनु; थुमथुम पार्नु
थुम्थुम्‍याउराtʰumtʰumjauraस.क्रि./प्रे.क्रि. थुमथुम्‍याउनु; जीउमा बिस्‍तारै धाप दिनु; थुमथुम पार्नु