Majhi - Nepaliथुरइtʰurʌiस.क्रि.थुर्‌नु; गाली गर्नु; टोकस्‍नु; धम्‍काउनु; दिक्‍क लगाउनु
थुराtʰuraस.क्रि.थुर्‌नु; गाली गर्नु; टोकस्‍नु; धम्‍काउनु; दिक्‍क लगाउनु स.क्रि./प्रे.क्रि. थुराउनु; टोकस्‍नु वा टोकसाउनु
थुराइtʰuraiस.क्रि./प्रे.क्रि. थुराउनु; टोकस्‍नु वा टोकसाउनु
थुराउराtʰurauraस.क्रि./प्रे.क्रि. थुराउनु; टोकस्‍नु वा टोकसाउनु
थुरेराtʰureraक.क्रि.थुरिनु; गाली गरिनु; टोकसिनु; धम्‍काइनु
थुर्‌थुराtʰurtʰuraअ.क्रि.थुरथुराउनु; थुरथुर हुनु; थरथराउनु
थुर्‌थुराइtʰurtʰuraiअ.क्रि.थुरथुराउनु; थुरथुर हुनु; थरथराउनु
थुर्‌थुराउराtʰurtʰurauraअ.क्रि.थुरथुराउनु; थुरथुर हुनु; थरथराउनु
थुर्‌राtʰurraस.क्रि.थुर्‌नु; गाली गर्नु; टोकस्‍नु; धम्‍काउनु; दिक्‍क लगाउनु
थुर्रेइtʰurreiक.क्रि.थुरिनु; गाली गरिनु; टोकसिनु; धम्‍काइनु
थुर्र्‍याtʰurrjaक.क्रि.थुरिनु; गाली गरिनु; टोकसिनु; धम्‍काइनु
थेगइtʰegʌiअ.क्रि.थेग्नु; खप्‍नु; टिक्‍नु; कामचलाउनु स.क्रि. भर दिनु; पाल्‍नु वा बहन गर्नु
थेगाtʰegaअ.क्रि.थेग्नु; खप्‍नु; टिक्‍नु; कामचलाउनु स.क्रि. भर दिनु; पाल्‍नु वा बहन गर्नु प्रे.क्रि. थेगाउनु; थेग्‍न लाउनु
थेगाइtʰegaiप्रे.क्रि.थेगाउनु; थेग्‍न लाउनु
थेगाउराtʰegauraप्रे.क्रि.थेगाउनु; थेग्‍न लाउनु
थेगेराtʰegeraअ.क्रि.थेगिनु; खपिनु; अडिनु; टिकिनु
थेग्‍गेइtʰeggeiअ.क्रि.थेगिनु; खपिनु; अडिनु; टिकिनु
थेग्‍ग्‍याtʰeggjaअ.क्रि.थेगिनु; खपिनु; अडिनु; टिकिनु
थेग्राtʰegraअ.क्रि.थेग्नु; खप्‍नु; टिक्‍नु; कामचलाउनु स.क्रि. भर दिनु; पाल्‍नु वा बहन गर्नु
थेग्रेइtʰegreiअ.क्रि.थेग्रिनु; पानी, तेल, घिउ राखि छोड्दा कसर तल बसी सङ्लिनु; सफा हुनु
थेग्रेराtʰegreraअ.क्रि.थेग्रिनु; पानी, तेल, घिउ राखिछोड्दा कसर तल बसी सङ्लिनु; सफा हुनु
थेग्र्‍याtʰegrjaअ.क्रि.थेग्रिनु; पानी, तेल, घिउ राखिछोड्दा कसर तल बसी सङ्लिनु; सफा हुनु
थेप्‍चेइtʰeptseiअ.क्रि.थेप्‍चिनु; थेप्‍चो हुनु; च्‍याप्‍टिनु; कुच्‍चिनु
थेप्‍चेराtʰeptseraअ.क्रि.थेप्‍चिनु; थेप्‍चो हुनु; च्‍याप्‍टिनु; कुच्‍चिनु
थेप्‍च्‍याtʰeptsjaअ.क्रि.थेप्‍चिनु; थेप्‍चो हुनु; च्‍याप्‍टिनु; कुच्‍चिनु स.क्रि./प्रे.क्रि. थेप्‍च्‍याउनु; थेप्‍चो पार्नु वा पार्न लगाउनु