Majhi - Nepaliदच्‍केइdʌtskeiअ.क्रि.दच्‍किनु; तर्सिनु; दच्‍कनु
दच्‍केराdʌtskeraअ.क्रि.दच्‍किनु; तर्सिनु; दच्‍कनु
दच्‍क्‍याdʌtskjaअ.क्रि.दच्‍कनु/दच्‍किनु; तर्सनु; डराउनु; झस्‍कनु; आत्तिनु; तर्सिनु प्रे.क्रि. दच्‍क्‍याउनु; दच्‍किने पार्नु
दच्‍क्‍याइdʌtskjaiप्रे.क्रि.दच्‍क्‍याउनु; दच्‍किने पार्नु
दच्‍क्‍याउराdʌtskjauraप्रे.क्रि.दच्‍क्‍याउनु; दच्‍किने पार्नु
ददइdʌdʌiना.दाजु; आफुभन्‍दा पहिले जन्‍मेको व्‍यक्ति
दनुवार्‌माझिdʌnuwarmadzʰiना.माझी जातिको एक थर
दन्‍कइdʌnkʌiअ.क्रि.दन्‍कनु; हुरहुरी आगो बल्‍नु; खुबसित बल्‍नु
दन्‍कराdʌnkʌraअ.क्रि.दन्‍कनु; हुरहुरी आगो बल्‍नु; खुबसित बल्‍नु
दन्‍का1dʌnkaस.क्रि.दन्‍काउनु; दनदनी आगो बाल्‍नु; कुनै काम फुर्तिले गर्नु; धेरै खानु
दन्‍का2dʌnkaस.क्रि.दन्‍काउनु; मुक्‍का, लठ्ठीले दनक दिनु; पिट्नु; ठटाउनु
दन्‍काइ1dʌnkaiस.क्रि.दन्‍काउनु; दनदनी आगो बाल्‍नु; कुनै काम फुर्तिले गर्नु; धेरै खानु
दन्‍काइ2dʌnkaiस.क्रि.दन्‍काउनु; मुक्‍का, लठ्ठीले दनक दिनु; पिट्नु; ठटाउनु
दन्‍काउरा1dʌnkauraस.क्रि.दन्‍काउनु; मुक्‍का, लठ्ठीले दनक दिनु; पिट्नु; ठटाउनु
दन्‍काउरा2dʌnkauraस.क्रि.दन्‍काउनु; दनदनी आगो बाल्‍नु; कुनै काम फुर्तिले गर्नु; धेरै खानु
दन्‍केइdʌnkeiअ.क्रि.दन्‍किनु; दन्‍कनु; हुरहुरी बल्‍नु; दनदनी बल्‍नु
दन्‍केराdʌnkeraअ.क्रि.दन्‍किनु; दन्‍कनु; हुरहुरी बल्‍नु; दनदनी बल्‍नु
दन्‍क्‍याdʌnkjaअ.क्रि.दन्‍कनु/दन्‍किनु; हुरहुरी आगो बल्‍नु; खुबसित बल्‍नु; दनदनी बल्‍नु स.क्रि. दन्‍क्‍याउनु; दन्‍काउनु; पिट्नु; बेसरी आगो बाल्‍नु
दन्‍क्‍याइdʌnkjaiस.क्रि.दन्‍क्‍याउनु; दन्‍काउनु; पिट्नु; बेसरी आगो बाल्‍नु
दन्‍क्‍याउराdʌnkjauraस.क्रि.दन्‍क्‍याउनु; दन्‍काउनु; पिट्नु; बेसरी आगो बाल्‍नु
दन्दनाdʌndʌnaअ.क्रि.दनदनाउनु; दन्‍केर आगो बल्‍नु; राम्रो र तेजस्‍वी हुनु; बढीबढाउ हुनु
दन्दनाइdʌndʌnaiअ.क्रि.दनदनाउनु; दन्‍केर आगो बल्‍नु; राम्रो र तेजस्‍वी हुनु; बढीबढाउ हुनु
दन्दनाउराdʌndʌnauraअ.क्रि.दनदनाउनु; दन्‍केर आगो बल्‍नु; राम्रो र तेजस्‍वी हुनु; बढीबढाउ हुनु
दपेटइdʌpeʈʌiस.क्रि.दपेट्नु; कसैले कसैलाई हकार्नु; पिछा गर्नु; लखेट्नु
दपेटाdʌpeʈaस.क्रि.दपेट्नु; कसैले कसैलाई हकार्नु; पिछा गर्नु; लखेट्नु प्रे.क्रि. दपेटाउनु; दपेटामा पारिनु; दपेट्न लाउनु