Majhi - Nepaliदर्फर्‍यारdʌrpʰʌrjarʌअ.क्रि.दर्फरिनु; दरफर हुनु; कोरिनु; पाछिनु; खुइलिनु; कोतरिनु
दर्फर्रेइdʌrpʰʌrreiअ.क्रि.दर्फरिनु; दरफर हुनु; कोरिनु; पाछिनु; खुइलिनु; कोतरिनु
दर्‍यार1dʌrjarʌअ.क्रि.दरिनु; दरो हुनु; दह्रिनु
दर्‍यार2dʌrjarʌक.क्रि.दरिनु; दर्ने काम गरिनु; दर्ता गरिनु
दर्रेइ1dʌrreiक.क्रि.दरिनु; दर्ने काम गरिनु; दर्ता गरिनु
दर्रेइ2dʌrreiअ.क्रि.दरिनु; दरो हुनु; दह्रिनु
दर्साdʌrsaस.क्रि.दर्साउनु; देखाउनु; झल्‍काउनु
दर्साइdʌrsaiस.क्रि.दर्साउनु; देखाउनु; झल्‍काउनु
दर्साउराdʌrsauraस.क्रि.दर्साउनु; देखाउनु; झल्‍काउनु
दर्सेइdʌrseiक.क्रि.दर्सिनु; देखिनु; झल्‍किनु
दर्सेराdʌrseraक.क्रि.दर्सिनु; देखिनु; झल्‍किनु
दर्स्‍याdʌrsjaक.क्रि.दर्सिनु; देखिनु; झल्‍किनु
दलइdʌlʌiस.क्रि.दल्नु; जाँतोमा पिँध्‍नु; घोट्नु; घस्‍नु; काममा जोत्‍नु; दलाउनु
दलाdʌlaस.क्रि.दल्नु; जाँतोमा पिँध्‍नु; घोट्नु; घस्‍नु; काममा जोत्‍नु; दलाउनु प्रे.क्रि. दलाउनु; दल्‍न लाउनु
दलाइdʌlaiप्रे.क्रि.दलाउनु; दल्‍न लाउनु
दलाउराdʌlauraप्रे.क्रि.दलाउनु; दल्‍न लाउनु
दलालिdʌlaliना.सचिव; माझी जातिको मान्‍यजन मध्‍ये एक
दलेराdʌleraक.क्रि.दलिनु; दल्‍ने काम गरिनु; दाल पारिनु
दल्राdʌlraस.क्रि.दल्नु; जाँतोमा पिँध्‍नु; घोट्नु; घस्‍नु; काममा जोत्‍नु; दलाउनु
दल्‍लेइdʌlleiक.क्रि.दलिनु; दल्‍ने काम गरिनु; दाल पारिनु
दल्‍ल्‍याdʌlljaक.क्रि.दलिनु; दल्‍ने काम गरिनु; दाल पारिनु
दाdaस.क्रि.दाउनु; बहर, राँगोलाई नारेर हलो, गाडा तान्‍दै हिँड्न सिकाउनु; गोरुलाई हलो तान्‍न सिकाउनु
दाइ1daiस.क्रि.दाउनु; बहर, राँगोलाई नारेर हलो, गाडा तान्‍दै हिँड्न सिकाउनु; गोरुलाई हलो तान्‍न सिकाउनु
दाइ2daiना.छोरी; स्‍त्रीलिङगी अङ्ग भएकी सन्‍तान
दाउराdauraस.क्रि.दाउनु; बहर, राँगोलाई नारेर हलो, गाडा तान्‍दै हिँड्न सिकाउनु; गोरुलाई हलो तान्‍न सिकाउनु