Majhi - Nepaliनिहुराnihuraप्रे.क्रि./क.क्रि. निहुराउनु; झुकाउनु; झुकाउन लगाउनु
निहुराइnihuraiप्रे.क्रि./क.क्रि. निहुराउनु; झुकाउनु; झुकाउन लगाउनु
निहुराउराnihurauraप्रे.क्रि./क.क्रि. निहुराउनु; झुकाउनु; झुकाउन लगाउनु
निहुरेइnihureiअ.क्रि.निहुरिनु; निहुरनु; निहुरने होइनु
निहुरेराnihureraअ.क्रि.निहुरिनु; निहुरनु; निहुरने होइनु
निहुर्‍याnihurjaअ.क्रि.निहुरनु; शिर झुकाउनु; झुक्‍नु; नम्र हुनु; ढोग्‍नु; हार्नु निहुरिनु; निहुरने होइनु
नुकइnukʌiअ.क्रि.लुक्नु; नदेखिने गरी बस्‍नु; अदृश्‍य हुनु
नुकाnukaअ.क्रि.लुक्नु; नदेखिने गरी बस्‍नु; अदृश्‍य हुनु स.क्रि. लुकाउनु; अरूले नदेख्‍ने गरी राख्‍नु; दबाउनु
नुकाइnukaiस.क्रि.लुकाउनु; अरूले नदेख्‍ने गरी राख्‍नु; दबाउनु ना. लुकाइ; लुक्‍ने क्रिया वा प्रक्रिया
नुगाnugaस.क्रि.नुगाउनु; झुकाउनु; नुहाउनु; निहुराउनु
नुगाइnugaiस.क्रि.नुगाउनु; झुकाउनु; नुहाउनु; निहुराउनु
नुगाउराnugauraस.क्रि.नुगाउनु; झुकाउनु; नुहाउनु; निहुराउनु
नुहाnuhaअ.क्रि.नुहाउनु; पानीले सारा शरीर भिज्‍ने गरी पखाल्‍नु; स्‍नान गर्नु नुहुनु; निहुरनु; झुक्‍नु; नम्र हुनु; हार खानु
नुहाइnuhaiअ.क्रि.नुहाउनु; पानीले सारा शरीर भिज्‍ने गरी पखाल्‍नु; स्‍नान गर्नु
नुहियइnuhijʌiअ.क्रि.नुहिनु; नुहुने काम हुनु; झुकिनु
नुहियाnuhijaअ.क्रि.नुहिनु; नुहुने काम हुनु; झुकिनु
नुहुइnuhuiअ.क्रि.नुहुनु; निहुरनु; झुक्‍नु; नम्र हुनु; हार खानु
नुहुराnuhuraअ.क्रि.नुहुनु; निहुरनु; झुक्‍नु; नम्र हुनु; हार खानु
नुहेराnuheraअ.क्रि.नुहिनु; नुहुने काम हुनु; झुकिनु
नेपराउराnepʌrauraस.क्रि./प्रे.क्रि. नेपराउनु; नेपर्नु वा नेपर्न लगाउनु
नेपरेराnepʌreraअ.क्रि.नेपरिनु; बैँस, धन र घमन्‍डले फुल्‍नु; मात्तिनु
नेपर्‌राnepʌrraस.क्रि.नेपर्‌नु; लिङ्गको अगिल्‍लो भागको छाला खुल्‍क्‍याउनु
नेपर्रेइnepʌrreiअ.क्रि.नेपरिनु; बैँस, धन र घमन्‍डले फुल्‍नु; मात्तिनु
नेपर्र्‍याnepʌrrjaअ.क्रि.नेपरिनु; बैँस, धन र घमन्‍डले फुल्‍नु; मात्तिनु
नेपारइneparʌiस.क्रि.नेपर्‌नु; लिङ्गको अगिल्‍लो भागको छाला खुल्‍क्‍याउनु