Majhi - Nepaliनेपाराneparaस.क्रि.नेपर्‌नु; लिङ्गको अगिल्‍लो भागको छाला खुल्‍क्‍याउनु स.क्रि./प्रे.क्रि. नेपराउनु; नेपर्नु वा नेपर्न लगाउनु
नेपाराइneparaiस.क्रि./प्रे.क्रि. नेपराउनु; नेपर्नु वा नेपर्न लगाउनु
नेपाले कुसुवार माझिना.माझी जातिको विभिन्‍न उपथर मध्‍य एक
नेप्‍टेइnepʈeiअ.क्रि.नेप्‍टिनु; नेप्‍टो हुनु; थेप्‍चिनु
नेप्‍टेराnepʈeraअ.क्रि.नेप्‍टिनु; नेप्‍टो हुनु; थेप्‍चिनु
नेप्‍ट्याnepʈjaअ.क्रि.नेप्‍टिनु; नेप्‍टो हुनु; थेप्‍चिनु प्रे.क्रि. नेप्‍ट्याउनु; नेप्‍टो पार्नु; थेप्‍च्‍याउनु
नेप्‍ट्याइnepʈjaiप्रे.क्रि.नेप्‍ट्याउनु; नेप्‍टो पार्नु; थेप्‍च्‍याउनु
नेप्‍ट्याउराnepʈjauraप्रे.क्रि.नेप्‍ट्याउनु; नेप्‍टो पार्नु; थेप्‍च्‍याउनु
नेप्रेइnepreiअ.क्रि.नेप्रिनु; बाङ्गिनु; मनलागी गर्नु; भनेको नमान्‍नु; नेप्रिएको हुनु
नेप्रेराnepreraअ.क्रि.नेप्रिनु; बाङ्गिनु; मनलागी गर्नु; भनेको नमान्‍नु; नेप्रिएको हुनु
नेप्र्‍याneprjaअ.क्रि.नेप्रिनु; बाङ्गिनु; मनलागी गर्नु; भनेको नमान्‍नु; नेप्रिएको हुनु प्रे.क्रि. नेप्‍य्राउनु; नेप्रिने तुल्‍याउनु
नेप्र्‍याइneprjaiप्रे.क्रि.नेप्‍य्राउनु; नेप्रिने तुल्‍याउनु
नेप्र्‍याउराneprjauraप्रे.क्रि.नेप्‍य्राउनु; नेप्रिने तुल्‍याउनु
नेराneraस.क्रि.लग्नु/लानु/लैजानु; लिएर जानु; ओसार्नु; उडाउनु; चम्‍पत पार्नु
नेसारइnesarʌiस.क्रि.नेपर्नु; लिङ्गको अगिल्‍लो भागको छाला खुल्‍क्‍याउनु
नेसाराnesaraस.क्रि.नेपर्नु; लिङ्गको अगिल्‍लो भागको छाला खुल्‍क्‍याउनु
नोराnoraअ.क्रि.नुहाउनु; पानीले सारा शरीर भिज्‍ने गरी पखाल्‍नु; स्‍नान गर्नु
न्‍याबुnjabuना.छिचिमिरो; पानी पर्दा देउले माटोको दुलोबाट निस्‍केर उड्ने धमिरा
न्‍यामुनिnjamuniना.छिचिमिरो; पानी पर्दा देउले माटोको दुलोबाट निस्‍केर उड्ने धमिरा
न्‍याम्‍निnjamniना.छिचिमिरो; पानी पर्दा देउले माटोको दुलोबाट निस्‍केर उड्ने धमिरा
न्‍यासर्‌njasʌrना.नियाँस्रो; आफन्‍तसँग भेट गर्ने आतुरता; नरमाइलो भाव वि. दिक्‍क लाग्‍ने वा लगाउने
न्‍यास्रेइnjasreiअ.क्रि.न्‍यास्रिनु; एक्‍लो भई खल्‍लो अनुभव हुनु; न्‍यास्रो लाग्‍नु
न्‍यास्रेराnjasreraअ.क्रि.न्‍यास्रिनु; एक्‍लो भई खल्‍लो अनुभव हुनु; न्‍यास्रो लाग्‍नु
न्‍यास्र्‍याnjasrjaअ.क्रि.न्‍यास्रिनु; एक्‍लो भई खल्‍लो अनुभव हुनु; न्‍यास्रो लाग्‍नु
न्‍वाराnwaraअ.क्रि.नुहाउनु; पानीले सारा शरीर भिज्‍ने गरी पखाल्‍नु; स्‍नान गर्नु