Majhi - Nepaliनिकालेराnikaleraक.क्रि.निकालिनु; निक्‍लने पारिनु
निकाल्राnikalraस.क्रि.निकाल्नु; भित्र भएको चिज बाहिर झिक्‍नु; हटाउनु; धपाउनु; थुनिएको व्‍यक्तिलाई छुटाउनु; बाहिर प्रकट गर्नु; पत्ता लाउनु; फुर्ती झिक्‍नु; बुट्टा निकाल्‍नु
निकाल्‍लेइnikalleiक.क्रि.निकालिनु; निक्‍लने पारिनु
निकाल्‍ल्‍याnikalljaक.क्रि.निकालिनु; निक्‍लने पारिनु
निकोर्सुnikorsuक्रि.वि.निपर्सि; पर्सीको भोलिपल्‍ट
निक्‍केnikkeवि.निकै; प्रशस्‍त मात्रामा भएको; आरामै क्रि.धेरै नै; प्रशस्‍त मात्रामा; खुबै
निक्‍लइniklʌiअ.क्रि.निक्‍लनु; देश, ठाउँ, कामबाट बाहिर हुनु; लुकेर बसेको वस्‍तु बाहिर निस्‍कनु; देखा पर्नु; अप्‍ठ्यारो पार गर्नु; बन्‍धनबाट मुक्त हुनु; उत्‍पन्‍न हुनु; पैदा हुनु
निक्‍लराniklʌraअ.क्रि.निक्‍लनु; देश, ठाउँ, कामबाट बाहिर हुनु; लुकेर बसेको वस्‍तु बाहिर निस्‍कनु; देखा पर्नु; अप्‍ठ्यारो पार गर्नु; बन्‍धनबाट मुक्त हुनु; उत्‍पन्‍न हुनु; पैदा हुनु
निक्‍लेइnikleiअ.क्रि.निक्‍लिनु हे. निक्‍लइ
निक्‍लेराnikleraअ.क्रि.निक्‍लिनु हे. निक्‍लइ
निक्‍ल्‍याnikljaअ.क्रि.निक्‍लनु/निक्‍लिनु; देश, ठाउँ, कामबाट बाहिर हुनु; लुकेर बसेको वस्‍तु बाहिर निस्‍कनु; देखा पर्नु; अप्‍ठ्यारो पार गर्नु; बन्‍धनबाट मुक्त हुनु; पैदा हुनु
निखनइnikʰʌnʌiस.क्रि.निखन्नु; बन्‍धकी राखेको वस्‍तु रूपैया तिरेर फिर्ता लिनु
निखनाnikʰʌnaस.क्रि.निखन्नु; बन्‍धकी राखेको वस्‍तु रूपैया तिरेर फिर्ता लिनु प्रे.क्रि. निखनाउनु; निखन्‍न लगाउनु
निखनाइnikʰʌnaiप्रे.क्रि.निखनाउनु; निखन्‍न लगाउनु
निखनाउराnikʰʌnauraप्रे.क्रि.निखनाउनु; निखन्‍न लगाउनु
निखनेराnikʰʌneraक.क्रि.निखनिनु; बन्‍धकी राखिएको वस्‍तु रूपैया तिरेर फिर्ता लिइनु
निखन्‍नेइnikʰʌnneiक.क्रि.निखनिनु; बन्‍धकी राखिएको वस्‍तु रूपैया तिरेर फिर्ता लिइनु
निखन्‍न्‍याnikʰʌnnjaक.क्रि.निखनिनु; बन्‍धकी राखिएको वस्‍तु रूपैया तिरेर फिर्ता लिइनु
निखन्राnikʰʌnraस.क्रि.निखन्नु; बन्‍धकी, राखेको वस्‍तु रूपैया तिरेर फिर्ता लिनु
निखारइnikʰarʌiस.क्रि.निखार्‌नु; भएको चिज वा सम्‍पती सिध्‍याउनु; खतम पार्नु; निथार्नु
निखाराnikʰaraस.क्रि.निखार्‌नु; भएको चिज वा सम्‍पती सिध्‍याउनु; खतम पार्नु; निथार्नु
निखारेराnikʰareraक.क्रि.निखारिनु; निख्र्रने तुल्‍याइनु
निखार्‌राnikʰarraस.क्रि.निखार्‌नु; भएको चिज वा सम्‍पती सिध्‍याउनु; खतम पार्नु; निथार्नु
निखार्रेइnikʰarreiक.क्रि.निखारिनु; निख्र्रने तुल्‍याइनु
निखार्र्‍याnikʰarrjaक.क्रि.निखारिनु; निख्र्रने तुल्‍याइनु