Majhi - Nepaliनिथ्र्‍याnitʰrjaअ.क्रि.निथ्रनु; तरल पदार्थ बिस्‍तारै जम्‍मै चुहुनु; अलि अलि बग्‍दै सिद्धिनु निथ्रिनु; निथ्रेको होइनु; निथारिनु; निथ्रनु प्रे.क्रि. निथ्‍य्राउनु; निथार्नु
निथ्र्‍याइnitʰrjaiप्रे.क्रि.निथ्‍य्राउनु; निथार्नु
निथ्र्‍याउराnitʰrjauraप्रे.क्रि.निथ्‍य्राउनु; निथार्नु
निदाnidaअ.क्रि.निदाउनु; निद्रामा पर्नु; सुत्‍नु; हात गोडा रक्तसञ्‍चार बन्‍द भई झमझमाउनु
निदाइnidaiअ.क्रि.निदाउनु; निद्रामा पर्नु; सुत्‍नु; हात गोडा रक्तसञ्‍चार बन्‍द भई झमझमाउनु
निध्‍याnidʰjaस.क्रि./प्रे.क्रि. निध्‍याउनु; निधो गर्नु; निधो लगाउनु
निध्‍याइnidʰjaiस.क्रि./प्रे.क्रि. निध्‍याउनु; निधो गर्नु; निधो लगाउनु
निध्‍याउराnidʰjauraस.क्रि./प्रे.क्रि. निध्‍याउनु; निधो गर्नु; निधो लगाउनु
निन1ninʌविभ. ले; नाम वा सर्वनाममा जोरिएर कर्ता र करण कारकको अवस्‍थाबुझाउने रूपायक प्रत्‍यय जस्‍तै. हेइनिन् यसले
निन2ninʌस.क्रि.लानु; लैजानु; लिएर जानु; ओसार्नु; उडाउनु
निना1ninaना.फुपाजू; फुपूको श्रीमान
निना2ninaना.भदाहा; जेठान वा सालाको छोरो; भदै
निनाराninaraअ.क्रि.निदाउनु; निद्रामा पर्नु; सुत्‍नु; हात गोडा रक्तसञ्‍चार बन्‍द भई झमझमाउनु
निनि1niniना.फुपू; बुवाका दिदि वा बहिनी; फुपूसासु
निनि2niniना.भदैनी; साला वा जेठानका छोरी
निपइnipʌiस.क्रि.लिप्नु; गोबर, माटोको लेदोले घरमा पातलो गरी लाउनु; घस्‍नु; पोत्‍नु; लेखाइ नराम्रो पार्नु
निपाnipaस.क्रि.लिप्नु; गोबर, माटोको लेदोले घरमा पातलो गरी लाउनु; घस्‍नु पोत्‍नु; लेखाइ नराम्रो पार्नु प्रे.क्रि. लिपाउनु; लिप्‍न लाउनु
निपाइnipaiप्रे.क्रि.लिपाउनु; लिप्‍न लाउनु; पोताउनु ना. पोताइ; पोत्‍ने क्रिया वा प्रक्रिया
निप्‍पेइnippeiक.क्रि.लिपिनु; लिप्‍न लाइनु
निप्‍प्‍याnippjaक.क्रि.लिपिनु; लिप्‍न लाइनु
निफनाउराnipʰʌnauraप्रे.क्रि.निफनाउनु; निफन्‍न लाउनु
निफन्राnipʰʌnraस.क्रि.निफन्नु; नाङ्लोमा हाली फड्कारेर अन्‍नमा मिसिएको धूलो भूस छुट्टयाउनु; नाङ्लाले अन्‍न केलाउनु
निभइnibʰʌiअ.क्रि.निभ्नु; बलिरहेको आगो, बत्ति बल्‍न छोड्नु; मर्नु; झगडा समाप्‍त हुनु; तेज घट्नु; मर्नु
निभाnibʰaअ.क्रि.निभ्नु; बलिरहेको आगो, बत्ति बल्‍न छोड्नु; मर्नु; झगडा समाप्‍त हुनु; तेज घट्नु; मर्नु प्रे.क्रि./स.क्रि. निभाउनु; निभ्‍ने पार्नु; निस्‍तेज गराउनु
निभाइnibʰaiप्रे.क्रि./स.क्रि. निभाउनु; निभ्‍ने पार्नु; निस्‍तेज गराउनु