Majhi - Nepaliनिभाउराnibʰauraप्रे.क्रि./स.क्रि. निभाउनु; निभ्‍ने पार्नु; निस्‍तेज गराउनु
निभ्राnibʰraअ.क्रि.निभ्नु; बलिरहेको आगो, बत्ति बल्‍न छोड्नु; मर्नु; झगडा समाप्‍त हुनु; तेज घट्नु; मर्नु
निमठइnimʌʈʰʌiस.क्रि.निमठ्नु; बाटिने गरेर घुमाउनु; बोट बिरुवाको मुन्‍टो निमोठ्नु; बटारेर निचोर्नु अ.क्रि. आन्‍द्रा बटारिने गरि पेट दुख्‍नु
निमठाnimʌʈʰaस.क्रि.निमठ्नु; बाटिने
निमठेराnimʌʈʰeraक.क्रि.निमठिनु; निमठ्ने काम गरिनु अ.क्रि. निमठाइमा पर्नु
निमठ्ठेइnimʌʈʈʰeiक.क्रि.निमठिनु; निमठ्ने काम गरिनु अ.क्रि. निमठाइमा पर्नु
निमठ्ठ्याnimʌʈʈʰjaक.क्रि.निमठिनु; निमठ्ने काम गरिनु अ.क्रि. निमठाइमा पर्नु
निमठ्राnimʌʈʰraस.क्रि.निमठ्नु; बाटिने
निम्‍ठेइnimʈʰeiअ.क्रि.निम्‍ठिनु; निम्‍ठो हुनु; पुरै भरिनु
निम्‍ठेराnimʈʰeraअ.क्रि.निम्‍ठिनु; निम्‍ठो हुनु; पुरै भरिनु
निम्‍ठ्याnimʈʰjaअ.क्रि.निम्‍ठिनु; निम्‍ठो हुनु; पुरै भरिनु स.क्रि./प्रे.क्रि. निम्‍ठ्याउनु; निम्‍ठो तुल्‍याउनु
निम्‍ठ्याइnimʈʰjaiस.क्रि./प्रे.क्रि. निम्‍ठ्याउनु; निम्‍ठो तुल्‍याउनु
निम्‍ठ्याउराnimʈʰjauraस.क्रि./प्रे.क्रि. निम्‍ठ्याउनु; निम्‍ठो तुल्‍याउनु
निम्‍तेइnimteiअ.क्रि.निम्‍तिनु; निम्‍तो पाइनु; निम्‍त्‍याइनु
निम्‍तेराnimteraअ.क्रि.निम्‍तिनु; निम्‍तो पाइनु; निम्‍त्‍याइनु
निम्‍त्‍याnimtjaअ.क्रि.निम्‍तिनु; निम्‍तो पाइनु; निम्‍त्‍याइनु स.क्रि. निम्‍त्‍याउनु; कुनै कार्यमा बोलाउनु; निम्‍तो गर्नु
निम्‍त्‍याइnimtjaiस.क्रि.निम्‍त्‍याउनु; कुनै कार्यमा बोलाउनु; निम्‍तो गर्नु
निम्‍त्‍याउराnimtjauraस.क्रि.निम्‍त्‍याउनु; कुनै कार्यमा बोलाउनु; निम्‍तो गर्नु
नियालइnijalʌiस.क्रि.नियाल्नु; गडेर हेर्नुर्; ठम्‍याउने चेष्‍टा गर्नु; केलाउनु
नियालाnijalaस.क्रि.नियाल्नु; गडेर हेर्नुर्; ठम्‍याउने चेष्‍टा गर्नु; केलाउनु प्रे.क्रि. नियालाउनु; नियाल्‍न लगाउनु
नियालाइnijalaiप्रे.क्रि.नियालाउनु; नियाल्‍न लगाउनु
नियालाउराnijalauraप्रे.क्रि.नियालाउनु; नियाल्‍न लगाउनु
नियालेराnijaleraक.क्रि.नियालिनु; नियाल्‍ने काम गरिनु
नियाल्राnijalraस.क्रि.नियाल्नु; गडेर हेर्नुर्; ठम्‍याउने चेष्‍टा गर्नु; केलाउनु
नियाल्‍लेइnijalleiक.क्रि.नियालिनु; नियाल्‍ने काम गरिनु