Majhi - Nepaliफुल्‍याउराpʰuljauraस.क्रि.फुल्‍याउनु; सान्‍तोना दिनु; रोएकोलाइ सान्‍त गराउनु; फकाउनु
फुल्राpʰulraअ.क्रि.फुल्नु; कोपिला फक्रनु; रोटी भुक्‍क हुनु; सुन्‍निनु; गमक्‍क पर्नु
फुस्‍कइpʰuskʌiअ.क्रि.फुक्नु/फुस्‍कनु; कसिएको गाँठो फुक्‍नु; कामबाट फुर्सत पाउनु; अप्‍ठेरो सिथितिबाट पार हुनु; फुत्‍कनु
फुस्‍कराpʰuskʌraअ.क्रि.फुक्नु/फुस्‍कनु; कसिएको गाँठो फुक्‍नु; कामबाट फुर्सत पाउनु; अप्‍ठेरो सिथितिबाट पार हुनु; फुत्‍कनु
फुस्‍काpʰuskaप्रे.क्रि.फुस्‍काउनु; फुस्‍कन लाउनु; फुस्‍कने पार्नु
फुस्‍काइpʰuskaiप्रे.क्रि.फुस्‍काउनु; फुस्‍कन लाउनु; फुस्‍कने पार्नु
फुस्‍काउराpʰuskauraप्रे.क्रि.फुस्‍काउनु; फुस्‍कन लाउनु; फुस्‍कने पार्नु
फुस्‍केइpʰuskeiअ.क्रि.फुस्‍किनु; फुस्‍किने होइनु; फुकिनु; फुस्‍कनु
फुस्‍केराpʰuskeraअ.क्रि.फुस्‍किनु; फुस्‍किने होइनु; फुकिनु; फुस्‍कनु
फुस्‍क्‍याpʰuskjaअ.क्रि.फुक्नु/फुस्‍कनु; कसिएको गाँठो फुक्‍नु; कामबाट फुर्सत पाउनु; अप्‍ठेरो सिथितिबाट पार हुनु; फुत्‍कनु फुस्‍किनु; फुस्‍किने होइनु; फुकिनु
फुस्रेइpʰusreiअ.क्रि.फुस्रिनु; फुस्रो हुनु; लाभबाट वञ्‍चित हुनु; हिस्‍सिनु
फुस्रेराpʰusreraअ.क्रि.फुस्रिनु; फुस्रो हुनु; लाभबाट वञ्‍चित हुनु; हिस्‍सिनु
फुस्र्‍याpʰusrjaअ.क्रि.फुस्रिनु; फुस्रो हुनु; लाभबाट वञ्‍चित हुनु; हिस्‍सिनु प्रे.क्रि. फुस्‍य्राउनु; फुस्रो पार्नु; फुस्रिन लाउनु
फुस्र्‍याइpʰusrjaiप्रे.क्रि.फुस्‍य्राउनु; फुस्रो पार्नु; फुस्रिन लाउनु
फुस्र्‍याउराpʰusrjauraप्रे.क्रि.फुस्‍य्राउनु; फुस्रो पार्नु; फुस्रिन लाउनु
फुस्‍लइpʰuslʌiअ.क्रि.फुस्‍लनु; कसैको फकाउरीमा लाग्‍नु; अरूका मीठामीठा कुरामा फुरुङ्ङ पर्नु
फुस्‍लराpʰuslʌraअ.क्रि.फुस्‍लनु; कसैको फकाउरीमा लाग्‍नु; अरूका मीठामीठा कुरामा फुरुङ्ङ पर्नु
फुस्‍लाpʰuslaप्रे.क्रि.फुस्‍लाउनु; फुस्‍लन लाउनु; फुस्‍लने पार्नु
फुस्‍लाइpʰuslaiप्रे.क्रि.फुस्‍लाउनु; फुस्‍लन लाउनु; फुस्‍लने पार्नु
फुस्‍लाउराpʰuslauraप्रे.क्रि.फुस्‍लाउनु; फुस्‍लन लाउनु; फुस्‍लने पार्नु
फुस्‍लेइpʰusleiअ.क्रि.फुस्‍लिनु; फुस्‍लने होइनु; फकिनु; फुस्‍लनु
फुस्‍लेराpʰusleraअ.क्रि.फुस्‍लिनु; फुस्‍लने होइनु; फकिनु; फुस्‍लनु
फुस्‍ल्‍याpʰusljaअ.क्रि.फुस्‍लनु/फुस्‍लिनु; कसैको फकाउरीमा लाग्‍नु; अरूका कुरामा फुरुङ्ङ पर्नु; फुस्‍लने होइनु; फकिनु प्रे.क्रि. फुस्‍ल्‍याउनु; फुस्‍लिन लाउनु; फुस्‍लिने पार्नु
फुस्‍ल्‍याइpʰusljaiप्रे.क्रि.फुस्‍ल्‍याउनु; फुस्‍लिन लाउनु; फुस्‍लिने पार्नु
फुस्‍ल्‍याउराpʰusljauraप्रे.क्रि.फुस्‍ल्‍याउनु; फुस्‍लिन लाउनु; फुस्‍लिने पार्नु