Majhi - Nepaliब्‍युँत्‍याbjũtjaअ.क्रि.ब्‍यूँतनु/ब्‍यूँतिनु; बिउँतनु; बिउँझनु; बिउँतिनु
ब्‍वाbwaना.बुवा/बाबु; बाउ; बा
ब्‍वाहरूbwahʌruːना.जलकपुर; असल जातको माछा